CIRCULER

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Water  |  Materialen  |  Energie  |  Ruimtelijke ordening  |  Beleid  |  Mobiliteit  |  Omgeving

Korte beschrijving:

Buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven verkennen samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Om deze kennis optimaal samen te brengen is een cocreatieproces opgestart. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein. De inbreng van (potentiële) gebruikers en gebiedsexperten is relevant. De concepten en ideeën worden immers getoetst aan de bedrijventerreinen Haasrode (een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven) en haar omgeving.

Reden van het project:

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoog gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein met ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project gaan we nog een stap verder en willen we komen tot een circulair bedrijventerrein.

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2019
 • Investeringsbedrag: 50.000-250.000 euro
 • Financieringskanaal: Subsdies van OVAM en eigen middelen van de partners en Interleuven
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Leuven
 • Contactpersoon: Kirsten Bal 
 • E-mailadres: kirsten.bal@interleuven.be
 • Website: CIRCULER

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Team bedrijventerreinen (trekker), werknemers van andere diensten binnen Interleuven (Milieu, RO, gebouwen en infrastructuur,...) ondersteunen of nemen deel aan de sessies

Samenwerking met andere lokale besturen:

 • Stad Leuven
 • POM Vlaams-Brabant
 • Leiedal en WVI

  Het project wordt getrokken door Interleuven.

Externe partners:

 • Stad Leuven
 • C-valley: bedrijventerreinvereniging bedrijventerreinen Haasrode
 • POM Vlaams-Brabant
 • KU Leuven
 • VUB
 • Istema
 • ROTOR
 • CLTB
 • Leiedal
 • WVI
 • Levuur

  De partners zijn ofwel gebiedsexpert ofwel expert in een bepaald thema.

Succesfactoren

 • Kennis delen en kenniscreatie door het samenbrengen van verschillende groepen (experten, bewoners, bedrijven, belangengroepen, ...)
 • Enthousiaste groep van participanten in co-creatietraject.

Valkuilen

 • Wisselwerking tussen het concept circulair bedrijventerrein en toepasbaarheid op de bedrijventerreinen Haasrode.

Uitdagingen

 • Tot kenniscreatie komen binnen een beperkte tijd en gegeven budget Representatie van de positie/mening van bedrijven op het bedrijventerrein.