BS_Website_omslag.png
Provider image

Al sinds 2010 zijn er bewonersplatforms actief in de gemeente Merelbeke. Er zijn ondertussen 7 bewonersplatforms, waarvan 1 op non-actief. Recent werd in het Centrum van de Gemeente Merelbeke een burgerpanel opgericht, waarbij het de bedoeling is dat dit zal evolueren naar een burgerplatform.

Doelstelling

Het bewonersplatform bestaat uit een groep die op regelmatige basis samenkomt en onder meer fungeert als structureel aanspreekpunt voor het gemeentebestuur. Een bewonersplatform in tegenstelling tot een adviesraad is geografisch afgelijnd. Een bewonersplatform kan zich uitspreken over allerhande thema’s betreffende zijn of haar deelgemeente. Voor het goed functioneren van een adviesorgaan is het cruciaal dat het lokaal bestuur en de bewonersplatforms voldoende overleggen en contact houden over belangrijke beleidsdossiers die relevant zijn.

Betrokken partijen

Een bewonersplatform  bestaat uit vaste medewerkers die zich engageren om op regelmatige basis aanwezig te zijn op de vergaderingen. Het is een half gesloten groep in die zin dat niet ieder individu op elk moment kan toetreden.

Uiterlijk binnen twee jaar na aanvang van de beleidsperiode organiseren de bewonersplatforms ook een interne verkiezing voor de aanduiding van eventuele bestuursfuncties, waarbij ieder stemgerechtigd lid de kans krijgt zich kandidaat te stellen voor de vacant verklaarde functies.

Het platform wijst een coördinator of voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan voor een welbepaalde periode.

Het is uitgesloten dat politieke mandatarissen deel uitmaken van het bewonersplatform. Ieder bewonersplatform bestaat minstens uit tien actieve leden en streeft bij haar vernieuwing ook na dat er een minimum aantal leden aanwezig is. Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesorganen is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Resultaat

De invulling van elk platform is heel verschillend. Sommige platforms houden zich bezig met klachten over kapotte vlaggenmasten of banken terwijl andere inspraak willen in beleidsaangelegenheden.

Bereik

Wat de samenstelling van de platforms betreft is er ook een groot verschil. In de meeste platforms is er een goeie mix qua samenstelling. Er zijn vertegenwoordigers uit verschillende verenigingen (de denkers) en er zijn verschillende helpende handen (de doeners). Toch stellen ze vast dat bepaalde platforms reeds enkele jaren kampen met een ledentekort en moeite hebben om representatief te zijn.

Tips

Goede afspraken en heldere communicatie. Om een goede werking te hebben werd voor de legislatuur 2019-2024 opnieuw een afsprakennota goedgekeurd. De contactambtenaar verzorgt minimaal 2 keer per jaar een contactmoment. Op dat moment kunnen de voorzitters en de contactambtenaar punten tot verbetering in de samenwerking aan de orde brengen. Langs de andere zijde bieden deze momenten opportuniteiten om het kader waarbinnen de bewonersplatforms opereren scherper te stellen.

De contactambtenaar wordt telkens vergezeld van een schepen of de burgemeester.

Toekomstplannen

Momenteel is er in het Centrum een burgerpanel opgericht, de bedoeling is dat dit zal evolueren naar een bewonersplatform Centrum. Daarnaast zou het mooi zijn nieuw leven te blazen in het burgerplatform dat momenteel op non-actief staat.

Praktische informatie