burgerbudget kortrijk.png
Provider image

Het burgerbudget is een budget dat de stad Kortrijk ter beschikking stelt van de inwoners van Kortrijk om creatieve en vernieuwende acties uit te voeren. Het burgerbudget is er voor elke inwoner van Kortrijk die zelf de handen uit de mouwen wil steken om de stad leefbaarder of aantrekkelijker te maken.

Doelstelling

De doelstelling van het burgerbudget is om eigenaarschap bij burgers te stimuleren. Met het burgerbudget wil de stad Kortrijk actieve burgergroeperingen ondersteunen. Burgers die zelf de handen uit de mouwen willen steken om hun straat, buurt en/of stad beter te maken. Het burgerbudget is een onderdeel van het Kortrijks participatieprogramma Kortrijk Spreekt

Procedure

Het burgerbudget loopt in verschillende fases:

 • Fase 1: indienperiode 
  De stad Kortrijk lanceert een oproep via de stadskanalen. Nadat de oproep gelanceerd werd, kunnen aanvragers gedurende 5 maanden voorstellen indienen via het digitaal platform van de stad Kortrijk (www.kortrijkspreekt.be). Aanvragers nemen in hun voorstel een omschrijving van hun beoogde actie op.  Aanvragers nemen in hun voorstel ook  een raming van de kostprijs van hun actie op. Voordat de voorstellen gepubliceerd worden op het digitaal platform, worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid door het team gebiedswerking van de Stad Kortrijk.  Indien nodig neemt het team gebiedswerking contact op met de aanvragers om extra informatie op te vragen. De voorstellen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement zijn onontvankelijk en worden bijgevolg niet weerhouden. De aanvragers die een voorstel indienden dat niet weerhouden werd, worden hiervan op de hoogte gebracht door de stad Kortrijk. De ontvankelijke voorstellen worden gepubliceerd op het platform. Tijdens fase 1 is het niet mogelijk om te stemmen op de voorstellen. Ideeën liken of becommentariëren is wel mogelijk. De ideeën kunnen ook verfijnd en aangepast worden door de aanvragers.
   
 • Fase 2: stemperiode weerhouden voorstellen 
  De weerhouden voorstellen worden gepubliceerd op het digitaal platform van de stad Kortrijk. Bezoekers van het platform moeten zich registreren op het platform om te kunnen deelnemen aan het stemproces. 
  Enkel bezoekers die gedomicilieerd in Kortrijk op het moment van registratie en 16 jaar zijn op het moment van registratie kunnen deelnemen aan het stemproces. Elke bezoeker die voldoet aan die voorwaarden kan na registratie een virtueel budget verdelen over de weerhouden voorstellen. Hij krijgt hiervoor het virtuele totaalbudget van 100.000 euro ter beschikking. De bezoeker kan voorstellen kiezen door ze in een virtueel winkelmandje te plaatsen tot zijn totaalbudget opgebruikt is. Elk voorstel dient door minstens 50 unieke bezoekers in het winkelmandje geplaatst te worden om door te gaan naar de volgende fase. Aanvragers mogen hun eigen voorstel in hun winkelmandje plaatsen. 
  Deze stemperiode duurt 1 maand. De aanvragers die een voorstel indienden dat niet gekozen werd, worden op de hoogte gebracht door de stad Kortrijk.
   
 • Fase 3: jurering  
  Een burgerjury nodigt de aanvragers van de overgebleven voorstellen uit voor een gesprek. In het gesprek kunnen de aanvragers hun voorstel mondeling toelichten. 
  Elke beoordeling moet ofwel ‘gunstig’ ofwel ‘ongunstig’ zijn. Aan de als ‘gunstig’ beoordeelde aanvragen wordt door de jury een bedrag toegekend.  Dit kan ofwel het aangevraagde bedrag zijn, of een kleiner bedrag. Indien het bedrag kleiner is dan het aangevraagde bedrag verduidelijkt de jury deze beslissing in de motivatie. Het toegekende bedrag mag per ‘gunstig’ beoordeeld project het bedrag van 50.000 euro niet overschrijden. Na de beoordeling wordt elk voorstel van een motivatie voorzien. Aan ‘gunstige’ beoordelingen kunnen in de motivatie voorwaarden gekoppeld worden.  De motivatie wordt bezorgd aan de aanvragers.
   
 • Fase 4: bekrachtiging 
  De definitieve toekenning van het Burgerbudget wordt bekrachtigd in het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op gemotiveerde manier nog afwijken van de jurybeslissing. De aanvragers worden door de Stad Kortrijk op de hoogte gebracht van de collegebeslissing. Na de bekrachtiging in het College hebben aanvragers 2 jaar de tijd om hun voorstel uit te voeren. De definitief geselecteerde voorstellen worden kenbaar gemaakt op het digitaal bewonersplatform.

Geschiedenis

De stad Kortrijk experimenteerde in het verleden reeds met het ondersteunen van burgerinitiatieven. Zo waren er in de vorige legislatuur bijvoorbeeld de initiatieven Kortrijk doet mee en wijk aan zet. Het burgerbudget werd ontwikkeld na evaluatie van deze initiatieven en bouwt erop voort.

Betrokken partijen

Het burgerbudget werd ontwikkeld en wordt opgevolgd door de dienst gebiedswerking van de stad Kortrijk. Bij de ontwikkeling van het burgerbudget werden verschillende diensten van de stad actief betrokken. Zowel ruimtelijke diensten die bij de uitvoer van de projecten betrokken partij zijn, als diensten die doelgroepgericht werken zoals de Kortrijkse jeugddienst (Tranzit) en de wijkteams (buurtwerk en lokale dienstencentra). 

Bij het burgerbudget wordt er samengewerkt met actieve burgers. Die burgers dienen projecten in en als ze het burgerbudget toegekend krijgen, voeren ze die projecten ook uit.

Het burgerbudget wordt (in fase 3) toegekend door een burgerjury. Om de burgerjury samen te stellen lanceert de stad Kortrijk een open oproep. Elke inwoner van Kortrijk ouder dan 16 jaar kan zich kandidaat stellen met uitzondering van aanvragers van voorstellen. De ingezonden kandidaturen worden eerst onderverdeeld in 2 poules:

 • Poule 1: woonachtig in Kortrijk
 • Poule 2: woonachtig in deelgemeente Kortrijk

Vervolgens worden beide poules onderverdeeld in 4 categorieën.

 • Categorie 1: van 16 tot en met 25 jaar op het moment van indienen kandidatuur.
 • Categorie 2: van 26 tot en met 40 jaar op het moment van indienen kandidatuur.
 • Categorie 3: van 41 tot en met 65 jaar op het moment van indienen kandidatuur.
 • Categorie 4: 66 jaar of ouder dan 66 jaar op het moment van indienen kandidatuur.

Na de onderverdeling wordt uit elke poule 1 kandidaat geloot per categorie. 

De burgerjury van 8 personen wordt aangevuld met 1 medewerker van de stad Kortrijk uit het team gebiedswerking. Deze medewerker is aanwezig bij de jurering als verslaggever en heeft geen stemrecht.

 

Bereik

Het burgerbudget is er voor elke inwoner van Kortrijk ouder dan 16 jaar. Het initiatief werd heel breed gecommuniceerd door middel van een wervende communicatiecampagne.

Diensten zoals de wijkteams en brugfiguren die dagdagelijks in contact staan met kwetsbare doelgroepen engageren zich om het burgerbudget ook bij die groepen kenbaar te maken.

Toekomstplannen

Het burgerbudget zal na de eerste cyclus geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden. Er komt dan nog een tweede cyclus deze legislatuur.

Praktische informatie

 • Bruno Vandenberghe: gebiedswerker (0473/862442)
 • De volledige cyclus van het burgerbudget duurt van 15/10/2021(start indienperiode) tot en met 15/04/2022 (bekrachtiging college).
 • Er wordt 100.000 euro burgerbudget ter beschikking gesteld per cyclus.  Er zijn 2 cycli deze legislatuur.
 • www.kortrijk.be/burgerbudget