Budgethoogte

Deze subsidie bedraagt maximum € 230.000 voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 september 2021.We kiezen ervoor om met deze projectoproep een beperkt aantal sterke projecten, met personeelsinzet en voldoende werkingsmiddelen, de kans te geven. Wanneer een goed project kan draaien op een budget kleiner dan € 170.000 zou het onnodig verhogen van het aan te vragen budget geen efficiënte besteding van middelen zijn.

Aantal projecten

Het totale budget voor de projecten bedraagt € 1.375.000. De stuurgroep kan, minimaal 6 tot 8 projecten selecteren. Vandaar dat de maximaal aan te vragen financiering zal schommelen tussen € 170.000 (bij 8 projecten) en € 230.000 (bij 6 projecten). Indien er meerdere projecten voor minder dan € 170.000 toegekend worden, zou er ruimte kunnen zijn voor een extra project.

Personeelsinzet

Voor de goede werking van de projecten is besloten dat er minimaal 1 VTE (kan door meerdere personen ingevuld worden) tewerkgesteld dient te zijn. Daarnaast kan er een maximum van € 100.000 aan werkingsmiddelen aangevraagd worden. Het is mogelijk om meer in te zetten op personeel ten koste van de werkingsmiddelen.

Het is belangrijk om de keuze voor extra personeelsmiddelen, ten koste van werkingsmiddelen goed te motiveren.

Het lokaal bestuur, of een partnerorganisatie kan huidig personeel hiervoor vrijstellen. Aanwerving van nieuw personeel is geen vereiste.

Het gaat er om dat er effectief 1 VTE tewerkgesteld is voor het project.

 

Werkingsmiddelen

Er is voorzien in een maximum aan € 100.000 werkingsmiddelen.

Indien 1 VTE minder kost dan de voorziene € 130.000, blijft het maximum aan te vragen werkingsmiddelen geplafonneerd op € 100.000. Een efficiëntere besteding van het budget is echter altijd een pluspunt bij de aanvraag.

Diensten inkopen

Projecten kunnen ook gebruik maken van de diensten van een externe organisatie (psychologische begeleiding, buurtwerking, thuiszorgdienst…). Zijn dit dan loon- of werkingskosten?

Onder loonkosten verstaan we de volledige personeelsinzet voor het project, ook de inzet van terreinwerkers.

Diensten geleverd door een externe organisatie zijn minder eenduidig te plaatsen. Afhankelijk van de concrete invulling kan het zowel bij werkingsmiddelen (bv academische ondersteuning) of bij loonkosten (bv inzet van een deeltijdse psycholoog vanuit CGG).

Wanneer ervoor gekozen wordt een bepaalde activiteit uit te besteden aan een externe organisatie met meer expertise ter zake, dient het vooral duidelijk te zijn hoe dit budget besteed zal worden. Maak dit voldoende concreet.

Het lokaal bestuur krijgt veel ruimte om dit project zelf in te vullen. Er wordt gevraagd minimaal 1 VTE personeel in te zetten en de werkingsmiddelen zijn geplafonneerd op € 100.000. Binnen deze krijtlijnen is het aan de projectindiener om een goede balans tussen werkingskosten en loonkosten te maken, en deze vervolgens te motiveren.