Lokale besturen maken onze samenleving bruisend en dynamisch. Lokaal kun je succesvol ondernemen, je talenten ontwikkelen, andere mensen ontmoeten en je uitleven. Hiervoor is er een sociaal weefsel nodig en genoeg publieke ruimte en infrastructuur van goede kwaliteit.

Vrije tijd: meer beleven en verbinden

Vrije tijd is veel meer dan ‘niet-werken’. Vrije tijd biedt kansen voor groeien, leren, ontdekken, sociale verbinding en welzijn. Gemeenten streven naar verrijkende vrijetijdservaringen voor alle leeftijdsgroepen in hun gemeente, dit zowel op het vlak van sport, cultuur als van erfgoed. Ze ondersteunen het verenigingsleven en organiseren of ondersteunen evenementen allerhande zodat de gemeente bruist van leven. Lokaal vrijetijdsbeleid zorgt ervoor dat mensen graag in hun gemeente wonen, het bevordert de levenskwaliteit en de sociale samenhang. Gemeenten hebben ook oog voor de ontwikkeling van talent, met aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid. Vrijetijds- en jeugddiensten hebben een aanbod voor een brede doelgroep, ook voor mensen die de taal (nog) niet machtig zijn.

Concrete voorstellen

 • Ondersteun  de lokale besturen bij het uitwerken van een   kwaliteitsvol masterplan voor vrijetijdsinfrastructuur. Dit kan op gemeentelijk niveau of binnen de referentieregio. Het plan moet rekening houden met dreigende tekorten, de veroudering van de bestaande infrastructuur en nieuwere uitdagingen zoals luchtkwaliteit of de energieprestatie van gebouwen. Heb ook oog voor het bewaren van erfgoedcollecties en de erfgoedstatus van sommige locaties. (Technische fiche Vrijetijdsinfrastructuur)
 • Betrek de lokale besturen nauwgezet bij de uitrol van het verenigingsregister en -loket (Technische fiche Verenigingsregister en loket).
 • Maak flexi-jobs ook mogelijk in publieke sport- en cultuurdiensten (Technische fiche: Flexi-jobs)

 

 

 

Het lokale economische weefsel versterken

Gemeenten willen met hun economisch beleid maximale kansen bieden voor duurzaam ondernemerschap. Zo dragen ze bij aan de welvaart en het welzijn van de inwoners. Dat veronderstelt duurzaamheid, veerkracht en wendbaarheid. Als ze de juiste instrumenten krijgen, kunnen gemeenten samen met de bedrijven en de plaatselijke zelfstandigen het lokale economische weefsel versterken.

Concrete voorstellen

 • Herzie de verschillende, vooral federale, regels over drankvergunningen, openingsuren, kansspelen, enz. met het oog op vereenvoudiging, modernisering, handhaving en de creatie van een gelijk speelveld. (Technische fiche: Eenvoudiger economische regels)
   
 • Zet in op de beschikbaarheid van meer en betere ondernemingsdata, incl. de opname van een verplicht e-mailadres voor elke onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zodat gemeenten de ondernemers op hun grondgebied vlot kunnen bereiken. (Technische fiche: Kwaliteitsvolle ondernemingsdata)
   
 • Voer een krachtdadig winkelbeleid, met onder meer een Vlaams Beleidskader detailhandel, dat op een robuuste en rechtszekere wijze (cf. de vereiste conformiteit met de Europese regelgeving) drastische beperkingen oplegt aan niet-duurzame winkelinplantingen. (Technische fiche: Duurzaam winkellandschap)
   
 • Maak werk van een ruimtelijk-economisch beleid, als doorvertaling van een ambitieus en duurzaam Vlaams ruimtelijk beleid, dat een kader én de nodige ruimte biedt voor zowel verweefbare als niet-verweefbare bedrijvigheid. Erken lokale besturen met hun samenwerkingsverbanden als cruciale publieke actoren in het ruimtelijk-economisch beleid en voorzie hiervoor in de nodige eigentijdse instrumenten.
   
 • Zorg ervoor dat gemeenten bij de aanpak van leegstaande bedrijfspanden een beroep kunnen doen op een performant data-uitwisselingsplatform en juridische ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid (Technische fiche: Leegstaande bedrijfspanden)
   
 • Investeer in een kwaliteitssprong op het vlak van gemeentelijk economisch beleid en dienstverlening aan ondernemers.
   
 • Investeer in een verdere professionalisering op het vlak van evenementen en toerisme zodat deze sectoren maximale duurzame ontwikkelkansen krijgen. (Technsiche fiche: Evenementen en toerisme)