happy-children-playing-together-outdoors-dancing-around-grass-enjoying-outdoor-activities-having-fun-park-kids-party-friendship-concept.jpg
Provider image

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school.

Categorie

 • Gelijke onderwijskansen
 • Inclusieve vrije tijd

 

Doelen

Algemeen doel:

 • Maximale ontwikkelingskansen, op school en in de vrije tijd

Specifieke doelstellingen van sommige brede scholen:

 • Kinderarmoede aanpakken
 • De drempel voor kwetsbare kinderen naar het vrijetijdsaanbod verlagen
 • Ouderbetrokkenheid op het schoolgebeuren verhogen
 • Kennis van het Nederlands van ouders en kinderen verbeteren
 • Sociale cohesie in de buurt vergroten
 • De combinatie werk-gezin voor ouders gemakkelijker maken

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren

 

Beschrijving

Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners uit onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Volgens bredeschool.org heeft een kwalitatieve bredeschoolwerking oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context. Een Brede School is maatwerk en elke Brede School heeft zijn eigen aanpak en vorm. 

We laten Stad Gent, die 20 jaar ervaring heeft met brede scholen, aan het woord:

Superdiversiteit, sociale ongelijkheid en (kans)armoede hebben een grote impact op het leven en de leerkansen van Gentse kinderen en jongeren. Om daarmee om te kunnen gaan, hebben ze nood aan verschillende vaardigheden. 

Integrale aanpak

Deze competenties verwerven ze echter niet vanzelf: dat vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, samen met (de omgeving van) de kinderen en jongeren. Een brede leer- en leefomgeving ('Brede School') activeert daarom een netwerk van scholen en organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, die samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd.

Kwaliteitsvol aanbod

Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren met een kwaliteitsvol aanbod van leeractiviteiten binnen én buiten de schooltijd, zowel op school als in de buurt.

Ook tijdens de zomervakantie kan een Brede School activiteiten aanbieden, om de lange periode op een positieve manier te overbruggen. Zo worden bovendien de (school)gebouwen ook tijdens de vakanties maximaal benut. Brede Scholen doen ook extra inspanningen om kinderen uit kansengroepen de weg te wijzen naar dit leeraanbod.

 

Succesfactoren

 • Door de samenwerking met de buurt, ouders en lokale partners en het netwerk van scholen en organisaties uit verschillende beleidsdomeinen kunnen er oplossingen worden gevonden voor problemen die men individueel niet kon aanpakken.

 • Een Brede School maakt maatwerk mogelijk en elke Brede School heeft dan ook zijn eigen aanpak en vorm.

 • Het aantal betrokken partners ligt zeer hoog, wat de effectiviteit van de Brede School bevordert.

Uitdagingen

 • Werken aan een Brede School is een zeer intensieve methodiek. Er moet dan ook gewaakt worden over de draagkracht bij leerkrachten en andere partners.
 • Er zijn soms misverstanden, problematieken en spanningen tussen partners. Een Brede School vergt dan ook een blijvende investering in samenwerking.

Partners

 • Op de website van Brede School vind je een heus kenniscentrum met methodieken, praktijkvoorbeelden, beleids en financieringsinformatie.
 • Sport Na School is een sportpas ontwikkeld voor leerilngen van het secundair onderwijs.
 • Sportsnack geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans om te bewegen tijdens een  ‘sportieve naschoolse’ opvang.

 

Deze praktijk in

Antwerpen

A'rea 2020 in de wijk het Kiel:

Asse

 • Partners: Dienst sociale zaken, Basisschool, culturele verenigingen
 • Contact

Beringen

Brede School De Terrilling in Beringen-Mijn:

 • Beschrijving
 • Partners: sportclubs, de muziekacademie, de Stad Beringen, lokale armoedevereniging de Draaischijf, het cultuurcentrum, buurtwerking Beringen-Mijn en tal van andere organisaties.
 • Website
 • Contact
 • Artikel

Brugge

 • Beschrijving
 • Partners: Stad Brugge (Flankerend Onderwijsbeleid), scholen, coderdojo, lokale partners in de buurt, sportclubs, allerlei verenigingen.
 • Website
 • Contact

Gent

Brede School Gent:

Gezonde voeding in Brede School Ledeberg:

Grimbergen

Kortrijk

Kuurne

Brede School Plus werkt met een ouderbrugfiguur die individuele contacten met gezinnen verzorgt en huiswerkbegeleiding op school voorziet. Daarnaast worden praatgroepen Nederlands voor ouders op school ingericht. De ouderbrugfiguur zet sterk in op toeleiding naar naschoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals speelpleinwerking, sportlessen, … Ouders worden ook gestimuleerd om aanwezig te zijn op buitenschoolse activiteiten en om als vrijwilliger een handje toe te steken. 

Partners: De gemeentelijke ouderbrugfiguur werkt samen met het Sociaal Huis Kuurne, woonloket, jeugddienst, sportdienst, bibliotheek, spelotheek, de basisscholen, CLB's, Logo, Kind en Gezin, Familiezorg, Jongerenzorg Z.W.VL, Agentschap Integratie en Inburgering, Open School, Auxilia vzw, kraamhulp, politie, VDAB, CAW, vrijetijdsorganisaties, huisarts, mutualiteiten, OSIO (Ouders Steunen In Opvoeden).

Leuven

Kinderkuren: Met KinderKuren helpt stad Leuven de Leuvense basisscholen om na schooltijd opvang te organiseren. 

mijnGoesting: Jongeren prikkelen voor kunst en cultuur:

Lokeren

Maasmechelen:

Kameleonatelier: techniek, drama en life skills op woensdagnamiddag: 

 • Beschrijving
 • Partners: Basisschool De Triangel, LOP Maasmechelen, de onderwijsdienst van Maasmechelen, en speelpleinwerking Saenhoeve. Verder zijn ook een Italiaanse vereniging betrokken (Italiaanse Taal & Cultuur en CO.A.SCIT), de Turkse vereniging, een boksproject, de muziekacademie en basiseducatie. Afhankelijk van bepaalde noden worden ook andere partners aangesproken.
 • Website Basisschool De Triangel

Sint-Niklaas

Sint-Truiden

Brede School "IN-Zetje":

 • Beschrijving
 • Partners: Vzw IN-Z, Huis van de wereld (stedelijke diensten integratie, ontwikkelingssamenwerking en flankerend onderwijs, de preventiedienst, het Onthaalbureau Inburgering Limburg, het Huis van het Nederlands Limburg en het Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk), negen basisscholen, LOP Sint-Truiden, KU Leuven-HIVA
 • Contact

Beleidsdomeinen

 • Kinderopvang
 • Onderwijs
 • Vrije tijd (jeugd, cultuur, sport)
 • Welzijn

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.