BCSD-leden (en hun vertrouwenspersonen) mogen niet aanwezig zijn bij de bespreking van en stemming over bepaalde punten. Daarnaast mogen ze bepaalde activiteiten niet uitoefenen:

Verboden deelname aan bespreking en stemming

BCSD-leden mogen nooit deelnemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin ze een rechtstreeks belang hebben: ofwel persoonlijk, ofwel als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod gaat niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Om discriminatie te vermijden worden voor de toepassing van deze bepaling personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld.

Verboden activiteiten

Daarnaast mogen leden van het BCSD nooit:

  • rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve van het OCMW; dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het BCSD-lid werken;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het OCMW of ten behoeve van een personeelslid van het OCMW over beslissingen in verband met het werken binnen het OCMW; dit verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het BCSD-lid werken;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks:
    • een overeenkomst sluiten met het OCMW of een OCMW-vereniging of -vennootschap; dit verbod geldt niet bij een schenking van het BCSD-lid en in de gevallen waarbij het lid een beroep doet op door die instellingen aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
    • deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het OCMW of een OCMW-vereniging of -vennootschap;
  • optreden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité.

Zie art. 27 DLB dat via art. 110 DLB van toepassing is op de BCSD-leden

Veelgestelde vragen over verbodsbepalingen van BCSD-leden

Interessante teksten

Ook interessant:

Termijn van je mandaat