Korte uitleg

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit.

We promoten en ondersteunen beurtelings gebruik van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Om onze missie te realiseren zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact.

Contactgegevens 

  • website: www.autodelen.net
  • contactpersoon: Jeffrey Matthijs
  • Telefoon: 09 396 70 50
  • e-mail: info@autodelen.net

Aanbod ondersteuner LEKP

Autodelen.net zet zich als ondersteuner in op werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
  • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

Concreet voorziet autodelen.net de volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over autodelen en gedeelde mobiliteit met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van modelreglementen voor parkeerbeleid voor autodelen.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake promotie en creëren van een aanbod autodelen en gedeelde mobiliteit en het opstellen van een meerjaren beleid voor autodelen en gedeelde mobiliteit.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende promotie en creëren van een aanbod autodelen en gedeelde mobiliteit en het opstellen van een meerjaren beleid voor autodelen en gedeelde mobiliteit.