Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2023

De Vlaamse regering keurde vrijdag 23 juni het besluit definitief goed dat het stelsel van de geconventioneerde verhuur regelt. De VVSG nam daar eerder al een standpunt over in.

Gemengde projecten

Het doel van dit instrument is het aanbod aan kwaliteitsvolle betaalbare én sociale woningen te verhogen. Private initiatiefnemers zullen subsidies kunnen ontvangen om gemengde woonprojecten te realiseren, bestaande uit minstens een derde sociale en een derde geconventioneerde  huurwoningen. Het overige derde kan vrij ingevuld worden. Een project bestaat minstens drie woningen in het Vlaamse Gewest. Als het totaal aantal woningen in het project kleiner is dan vijf, worden de woningen op dezelfde plaats gerealiseerd.

De private initiatiefnemer moet de woningen uit het sociaal segment aanbieden aan de woonmaatschappij. Indien de woonmaatschappij echter niet bereid is om het sociaal segment in te huren, moet ze haar gemotiveerde beslissing tot weigering afzonderlijk voorleggen aan de toezichthouder. De private initiatiefnemer mag in dat geval een woonproject realiseren zonder een sociaal segment, maar het woonproject moet dan uit minstens twee derde geconventioneerde huurwoningen bestaan.

Ook woonmaatschappijen zullen geconventioneerde huurwoningen kunnen bouwen, ten belope van 20% van haar jaarlijkse investeringsvolume.De woonmaatschappij sluit daarvoor een marktconforme lening af bij de VMSW. Daarnaast kan de woonmaatschappij gebruik maken van een subsidie om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur.

Subsdies 

De subsidies bedragen respectievelijk 40% (voor het bouwen van sociale woningen) en 30% (voor de geconventioneerde woningen). De private initiatiefnemer of de woonmaatschappij kan gedurende een periode van maximaal 27 jaar aanspraak maken op een subsidie voor het geconventioneerd verhuren.

Met betrekking tot deze subsidies aan de private initiatiefnemer heeft de Raad van State heeft in haar advies enkele opmerkingen geformuleerd met betrekking tot staatssteun. De Raad van State uit twijfels bij de mogelijke omvang van de compensatie en daardoor acht zij het  raadzaam het  ontwerp  als  staatsteun aan te melden bij de Europese Commissie. In de nota bij het besluit duidt de Vlaamse Regering op een aantal elementen (o.a. maximale huurprijs, afgebakende doelgroep, rapportage, toezicht door Wonen in Vlaanderen op overcompensatie) om dit te weerleggen.

Het verhuren van een geconventioneerde woning

Een geconventioneerde huurwoning wordt verhuurd met een korting op de markthuurprijs. Die korting bedraagt minstens de helft van de subsidie. De huurprijs wordt afgetopt op 900 euro of in bepaalde gemeenten 1000 euro. Enkel gezinnen en alleenstaanden die beschikken over een attest kunnen een geconventioneerde woning huren. Private initiatiefnemers kunnen de geconventioneerde huurwoningen zelf verhuren of ze laten verhuren via een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie. Een gemeente, OCMW of autonoom gemeentebedrijf kan een geconventioneerde verhuurorganisatie zijn.  

De nota bij het besluit bepaalt expliciet dat er niet wordt gewerkt met lokale toewijzingsreglementen. Het besluit voorziet daarvoor ook typehuurovereenkomsten. De toewijzing van een geconventioneerde huurwoning gebeurt op basis van een projectgebonden oproep tot kandidaatstelling. Kandidaat-huurders moeten zich aanmelden op een webplatform waar ze kunnen aangeven voor welke woning en project ze hun kandidaat stellen. Agentschap Wonen in Vlaanderen zal dan van alle kandidaten een selectie maken op basis van een willekeurige trekking (dus los van chronologie). De selectie is minstens dubbel zo groot als van aantal woningen in het project. Elke persoon krijgt een rangnummer. De toewijzing gebeurt aan de persoon met het laagste rangnummer. De verhuurder kan enkel afwijken van de rangorde en toewijzen aan eerstvolgende mits grondige motivatie. Dit kan alleen als personen onvoldoende financiële waarborg bieden voor het nakomen van de huur  of als de bezettingsnorm wordt overschreden. De kandidaat huurder kan natuurlijk ook zelf afzien van het aanbod.

De sociale verhuur

De huurprijs van de sociale huurwoningen die worden verhuurd aan de woonmaatschappij is gelijk   aan de  markthuurprijs met een  korting van minimaal 62,5% van  de subsidie. De verhuur van deze woningen gebeurt volgens de geldende sociale huurregels (zie Vlaamse codex wonen en het bijhorende besluit).

 

Meer info:

Joris Deleenheer