Samengevat

Mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven,.. - kortom: alle mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en/ of kwetsbaar zijn - een eigen zinvolle plek in de samenleving laten innemen. Dat is de focus bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een sterk hoirzontaal sociaal lokaal beleid. Dit vergt een integrale aanpak en zorg en ondersteuning die voor de volle 100% ge├»ntegreerd in de samenleving verlopen. De uitgangspunten zijn: een solidaire en inclusieve samenleving, gekenmerkt door inclusief burgerschaprespect voor mensenrechten en realisatie van sociale grondrechtenburgerdemocratie in relatie tot de representatieve democratie, regie over eigen leven en zelfbepaling in relatie tot de gemeenschap waar men deel van uitmaakt in functie van kwaliteit van levenvraagsturingkracht- en contextgericht werkende├»nstitutionalisering en community care. Deze uitgangspunten hebben zowel een sociale als een structurele component.

Inclusief burgerschap

Kwaliteit van leven

Een inclusieve en solidaire samenleving

Mensenrechten en sociale grondrechten

Burgerdemocratie

Regie over eigen leven en zelfbepaling

Vraagsturing

Kracht- en contextgericht werken

Deïnstitutionalisering en community care

Lokale overheid, partnerorganisaties en burgers samen

Zowel sociaal als structureel