Wet Private Veiligheid in het kort

Sinds 10 november 2017 geldt er een nieuwe Wet Private Veiligheid. De private veiligheidssector vroeg en kreeg meer bevoegdheden in de veiligheidszorg en er kwamen meer mogelijkheden tot samenwerking tussen publieke en private veiligheidsactoren.

De gemeenteraad kan een perimeter bepalen waar binnen bewakingsagenten activiteiten kunnen uitoefenen op de openbare weg. Private bewakingsagenten kregen meer mogelijkheden om technische middelen te bedienen die ter beschikking worden gesteld door een overheid. De burgemeester blijft bevoegd om toelating te geven voor de inzet van vrijwilligers voor sporadische toegangscontroles en aan personen van een interne dienst parkeercontroles. Meer informatie vindt u ook op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Bij een onderzoek van de onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS) van de Universiteit Gent en het Centre for Policing & Security (CPS) werden korpschefs van lokale politiezones bevraagd over publiek-private samenwerking in de veiligheidsketen. Daarover verscheen een artikel in het VVSG-tijdschrift Lokaal.

1. Activiteiten op de openbare weg

Bewakingsagenten kunnen een aantal activiteiten uitoefenen op de openbare weg, waaronder bewaking bij evenementen, toezicht en controle van personen. Ook statische bewaking van goederen, vaststelling van parkeerinbreuken en begeleiding van groepen met het oog op de verkeersveiligheid blijven mogelijk.

2. Camerabeelden bekijken

Bewakingsagenten kunnen voortaan beelden bekijken van camera's die van een bewaakte site gericht zijn op de openbare weg, ofwel van camera's die al op de openbare weg staan en die ter beschikking worden gesteld en dat onder toezicht en leiding van de politie.

3. Controles rond festivalzones

De gemeenteraad moet in een politiereglement de afbakening van de zone en de duur van de bewaking vastleggen. De zone mag niet in hoofdzaak residentieel zijn en mag zich niet over het hele grondgebied uitstrekken. Dergelijke reglementen bestonden al, maar hadden betrekking op het privatief gebruik van het openbaar domein. Ze kunnen blijven bestaan.

4. Gebruik van technische middelen en wapens

De minister kan de technische middelen aanduiden. Zo kunnen drones gebruikt worden, voor zover ze bestuurd worden onder toezicht van de opdrachtgever en hij ze zelf mag gebruiken. Overheden mogen gewoonlijk drones gebruiken in de openbare ruimte. Een bewakingsagent mag alleen een wapen dragen, als er geen andere middelen zijn om zich te beschermen.

5. Vrijwilligers enkel na toestemming burgemeester

Een vereniging kan bij een evenement of ter gelegenheid van een occasionele dansgelegenheid die ze zelf organiseert (beperkt tot 4 keer per jaar), statisch toezicht en controle op het publiek laten uitoefenen door de effectieve leden van de vereniging of door personen die een band met de vereniging hebben. Wel moet de burgemeester toestemming verlenen.

6. Parkeercontroles na toestemming burgemeester

De persoon die met de overheid een concessieovereenkomst voor de controle op betalend parkeren op de openbare weg heeft afgesloten, kan deze activiteit laten uitoefenen door de personeelsleden van zijn interne dienst, voor zover de burgemeester toestemming heeft verleend. In het parlement werd gepliet voor een bijkomende opleiding, maar die komt er niet.

7. Gemeentelijk fuifreglement en Safe Party Zone

Dergelijke praktijken kunnen blijven bestaan, aangezien ze niet (specifiek) geregeld worden in de nieuwe wet. Een gemeentelijk reglement mag uiteraard niet strijdig zijn met de bepalingen uit de nieuwe wet of geen activiteiten regelen die al geregeld zijn door de wet. Bovendien moet de praktijk in overeenstemming zijn met onder meer de Wet Gemeenschapswachten.

Private bewaking op festivalterreinen

In de marge van de nieuwe Wet Private Veiligheid werd in het voorjaar van 2018 een omzendbrief gepubliceerd over private bewaking bij evenementen en festivals. Deze rondzendbrief geeft geen voorschriften van het minimaal aantal in te zetten bewakingsagenten, maar verduidelijkt wel wat mogelijk is.

Bij evenementen en festivals kan men gebruik maken van drie vormen van private bewaking. De meest gekende vorm is het inzetten van bewakingsagenten uit een professionele bewakingsonderneming. Een andere mogelijkheid is private bewaking door een vergunde interne bewakingsdienst. De wet private veiligheid voorziet een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van dergelijke vergunning. Daarnaast kan een organisator gebruik maken van een niet-vergunde interne bewakingsdienst.

Voor de laatste vorm voorziet de wet een uitzondering wanneer de organisator vrijwilligers of eigen medewerkers inzet. Zo mag de vereniging geen winstoogmerk hebben en moeten de medewerkers effectieve leden van de vereniging zijn of dienen deze op zijn minst een aanwijsbare band met de vereniging te hebben. Het is de taak van de burgemeester om na te gaan of aan deze voorwaarden voldaan is. De lokale politie dient na te gaan of de medewerkers voldoen aan deze voorwaarden. Organisatoren worden niet verplicht om voor één regime te kiezen.