In het najaar  van 2022 werden we geconfronteerd met een energiecrisis. Deze crisis maakte duidelijk dat we nog te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarom werd op 16 december 2022 het LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse regering als addendum op het LEKP 2.0. Er wordt een totaalsubsidie (verspreid over 2 jaar) van 16 miljoen euro verspreid over alle besturen die intekenen op het pact. Indienen kan via een gemeenteraadsbeslissing dat jouw lokaal bestuur oplaadt in de module subsidiebeheer van het Loket voor Lokale Besturen. Het opladen is mogelijk vanaf 2 april 2022 tot en met 5 oktober 2023.

Budgetverdeling:

 • 9 miljoen euro voor 2023
 • 7 miljoen euro voor 2024

Om een idee te hebben van het mogelijke subsidiebedrag, is in deze tabel een simulatie terug te vinden van de bedragen indien alle 216 gemeenten intekenen die ook LEKP versie 2.0 ondertekenden. 

Gemeenten die nieuw intekenen in zowel LEKP 2.0 als 2.1 kunnen de bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering raadplegen, met een verdeling van de beschikbare bedragen indien alle gemeenten intekenen. 

Net als bij de vorige versies van het LEKP ontwikkelde Netwerk Klimaat een voorbeeld gemeenteraadsbeslissing die je als gemeente kan gebruiken. 

Op 23 november werd het MB gepubliceerd dat de subsidiebedragen voor 2023 vastlegt voor de 89 deelnemende gemeentes. Deze zijn terug te vinden in de bijgevoegde tabel. Deze bedragen worden aan de gemeentes uitbetaald in april 2023.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de lokale besturen die het LEKP 2.1 reeds ondertekenden. Tot op heden ondertekend 88 steden en gemeenten het LEKP 2.1.

 

Welke zaken worden toegevoegd?

 • Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract waarbinnen een collectieve renovatie wordt gefaciliteerd voor einde 2025. Een thematisch wijkverbeteringscontract kenmerkt zich door 4 elementen: (1) het is gericht op de uitvoering van een collectieve renovatie, (2) het betreft een nieuwe samenwerkingsvorm, (3) binnen een specifieke wijk, (4) met oog voor sociale diversiteit.
 • Opmaak van een voorgesteld renovatietraject op maat van elke bewoner waar de klimaattafel georganiseerd wordt, voor 50 per 1.000 huishoudens en dit voor einde 2025.
 • Een verdubbeling en versnelling voor de doelstelling: ‘1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030’: minstens 36 kWp in plaats van 18 kWp per 500 inwoners, waarvan 18 kWp per 500 inwoners wordt gerealiseerd voor einde 2025.
 • Toegang tot de activiteiten van een energiegemeenschap operationaliseren voor 1 per 500 inwoners voor einde 2025.

De Vlaamse overheid engageert zich om:

 • Een sterke kennisoverdracht te organiseren tussen lokale besturen met de eerste leerlessen uit de 11 lopende wijkverbeteringscontracten wat betreft het vernieuwd instrumentarium in het kader van de werkplatformen (deze zijn begin 2023 van start gegaan);
 • De beoogde wijkrenovatietool uit te breiden met de ontwikkeling van een digitaal platform (de ‘Digital Twin’) waarbij (i) databronnen gecombineerd worden met de best beschikbare instrumenten en analyses (zoals bijvoorbeeld warmtezoneringskaarten) en (ii) waarop publieke of private instrumenten op kunnen aansluiten (overheden, Energiehuizen, bouwsector, applicatie- en softwarebedrijven, …). Deze wordt niet enkel aan lokale besturen aangereikt, maar kan dus ook gekoppeld worden aan Energiehuizen om renovatietrajecten procesmatig te begeleiden;
 • Het aanbieden van een technische assistentiehub om lokale besturen en hun OCMW’s te ondersteunen in het opstarten van lokale energiegemeenschappen waarbij activiteiten ten gunste van mensen met risico op energie armoede kan worden uitgerold. De hub wordt aanbesteed in 2023 en zal zich inzetten voor het inhoudelijk technische, het aanbestedingsmatige, juridische en financiële maatwerk bij de realisatie van de activiteiten van de energiegemeenschap.
 • Het voorzien van een additionele budgettaire impuls van 16 miljoen euro voor de capaciteit bij lokale besturen ter realisatie van de versterkte engagementen in de komende twee jaren:
  • 9.000.000 in 2023
  • 7.000.000 in 2024