Een goed werkend lokaal bestuur is gebouwd op een goede raadswerking. Die raadswerking begint bij de sterkte van elk individueel raadslid, maar gaat verder dan de som van sterke raadsleden.

Enkele tips:

Denk als raad goed na over welke bevoegdheden je wil delegeren en welke niet? Delegeer dus niet te snel en volg delegaties op.

Zorg voor een sterke ambtelijke ondersteuning, ook van de raad en de raadsvoorzitter. 

Sta als raad open voor andere types van vergaderingen zoals infomomenten en werkbezoeken.

Investeer in vorming en maak er binnen de raad reclame voor. Stimuleer elkaar om betere raadsleden te worden.

Maak van het huishoudelijk reglement en de deontologische code levende documenten die door elk raadslid gekend zijn en die tijdens de bestuursperiode verfijnd en verbeterd worden.

Probeer tijdig op het debat te wegen. Werk bijvoorbeeld met een agendacommissie (waardoor de gemeenteraad de agenda rond grote dossiers zelf in handen neemt) en maak tijd voor richtinggevende debatten.

Een sterke raad vraagt een sterke voorzitter. Overweeg te werken met een budget voor de werking van de raad waarmee de voorzitter samen met het dagelijks bestuur van de raad autonoom werkingskosten van de raad kan betalen (vorming door raadsleden, uitnodigen van externe sprekers, kosten verbonden aan het vergaderen op andere locaties,...).

Zorg voor een efficiƫnte werking van de raad. Spreek bijvoorbeeld af met de andere raadsleden om individueel enkel punten aan de agenda toe te voegen die er echt toe doen. Een goed gebruik van het fractieleidersoverleg kan helpen.

Betrek de burger en kijk daarbij verder dan de traditionele adviesraden.

Heb respect voor elkaar. Overweeg, zoals sommige gemeenteraden in Nederland, om bij het begin van de legislatuur een engagementsverklaring op te maken en te laten ondertekenen door alle raadsleden waarbij afspraken gemaakt worden rond hoffelijkheid, respect en openheid naar elkaar toe.

Extra informatie over andere initiatieven die de raad zouden moeten versterken: