Wat is eigen gemeentelijk/ stedelijk bedrijfsafval?

Alle afval uit de eigen, gewone werking van de lokale besturen wordt hieronder vervat. Het gaat onder andere om het afval van de onder andere administratieve en technische diensten van de lokale besturen. Het lokale bestuur is in deze de afvalproducent, maar niet noodzakelijk de inzamelaar-handelaar-makelaar. 

Afvalstromen

De onderstaande afvalstromen worden door het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval en/of door de OVAM alvast beschouwd als gemeentelijk bedrijfsafval (indien ze voorkomen in de werking van de lokale besturen).

 • Afval van de kantoren van het gemeentepersoneel: papier en karton (zowel vertrouwelijk als niet vertrouwelijk), pmd- en bio-afval van consumptie in de kantoren, afval van een opruiming, van printers en kopiemachines …
 • Afval uit gemeentelijke gebouwen: denk hier vooral aan afval uit opruimingen, onderhoud, renovatie ed
 • Afval van buitendiensten: omvat veel elementen uit andere beschrijvingen hier, zoals afval van werkzaamheden aan parken, wegen, speeltuinen, infrastructuur…
 •  Afval van de technische diensten/uit gemeentelijke loodsen: hier is het bij uitstek belangrijk om een onderscheid te maken tussen het afval dat wordt ingezameld bij veeg- en opruimactiviteiten van zwerfvuil en sluikstorten, afval uit straatvuilnisbakken aan de ene kant en afval dat vrijkomt bij de werking van technische en andere diensten. Denk bijvoorbeeld van afval van herstellingen, opruimingen, onderhoudswerken… Dit hoort wel bij het afval van de gemeentelijke werking. Het is dus belangrijk om beide types afval apart in te zamelen en te registreren.  
 • Afval van de gemeentelijke groendienst: onderhoud parken, plantsoenafval, wegbermen, zoals bermmaaisel, groenafval …
 • Afval van uithuiszettingendit omvat niet de goederen die de gemeente tijdelijk moet bewaren voor de huiseigenaar.  
 • Marktafval: afval dat door de marktkramers/handelaars na de markt op het openbare domein wordt achtergelaten, zoals verpakkingsafval, kartonnen kratten en dozen, groente- en fruitafval… Er kan in het marktreglement worden opgenomen dat marktkramers zelf verantwoordelijk zijn voor de afvoer van dit afval.  Het veegvuil dat na de markt wordt opgeruimd hoort weer bij het huishoudelijk afval.
 • Strandafvaldit omvat niet het afval van vuilnisbakken op het strand voor het afval van bezoekers. Wat hoort hier wel toe: afval van werken op het strand, bijvoorbeeld versteviging van het strand, heraanleg of nivellering van een strand (uitgevoerd door de gemeente). Ook aanspoelend afval uit de zee is strandafval, zoals scheepafval, verlies van ladingen… (niet het zwerfvuil aan de vloedlijn) is strandafval. 
 • Riool- en kolkenslib dat vrijkomt bij onderhoud, reiniging, overstromingen…
 • Reinigingsmateriaal van waterlopen: dit gaat niet om zwerfvuil dat in het water beland via de kanten of bij overstromingen. Wel gaat het bijvoorbeeld om groenafval dat samenstropt in waterwegen aan sluizen of dergelijke. Bijna altijd zal dit afval samen met zwerfvuil uit het water worden opgeruimd.
 • Grachtafval: ook hier gaat het niet om zwerfvuil dat in de gracht beland, maar bijvoorbeeld takken en ander materiaal dat een gracht verstopt en vrijkomt bij onderhoud.
 • Afval van begraafplaatsen: opnieuw omvat dit niet het afval dat komt uit vuilnisbakken die er staan voor de bezoekers. Wel kan dit bijvoorbeeld afval zijn van het groenonderhoud op de begraafplaats of graven die worden opgeruimd.
 • Afval van de afbraak van kunstwerken: dit zijn o.a. sluizen, bruggen, ligplaatsen…
 • Afval van wegen en publieke gebouwen: afval dat vrijkomt door werken en onderhoud van de gemeente aan publieke gebouwen, denk bijvoorbeeld aan stoeptegels, bouw- en sloopafval, … Dit omvat niet sluikstorten die op openbare wegen worden ingezameld of zwerfvuil langs wegen.
 • Slib van septische putten: exclusief slib van particulieren

Gemeentelijke locaties

Ook het afval van het OCMW en de gemeentelijke entiteiten waarin het lokaal bestuur participeert zijn vervat onder de wetgeving. Onderstaande opsomming is afval dat alvast zeker tot het gemeentelijk bedrijfsafval hoort:

 • Afval van autonome gemeentelijke bedrijven
 • Afval van administratieve diensten
 • Afval van technische diensten
 • Afval van culturele centra
 • Afval van gemeentelijke scholen
 • Afval gemeentelijk zwembad
 • Afval van gemeentelijke kinderdagverblijven
 • Afval van OCMW-rusthuis (uitzondering risicohoudend  medisch afval)

Dit wil  niet zeggen dat de gemeente verplicht is om het afval van deze entiteiten zelf in te zamelen of bij te dragen in de kosten. Dit wil enkel zeggen dat deze entiteiten ook gehouden zijn aan dezelfde regelgeving.

Het  afval van verschillende gemeentelijke sites mag verzameld worden om op 1 punt opgehaald te worden indien het gaat over relatief kleine hoeveelheden. Er bestaat een uitzondering op de omgevingsvergunning die toelaat om bedrijfseigen afval op te slaan op een centrale locatie in functie van een regelmatige afvoer. De reden hiervoor is dat de inzamellogistiek kan worden geoptimaliseerd. Het gaat hier om maximaal 1 recipiënt per stroom die afgevoerd wordt naar de verwerker.

 • Het afval van serviceflats of zogenaamde assistentiewoningen met individuele woonunits (al dan niet aanpandig aan een rusthuis) is huishoudelijk afval en geen bedrijfsafval. Het gaat hier immers nog steeds om individuele woningen.
 • Afval van particulieren of evenementen die doorgaan in zalen van de gemeente hoort dit bij het gemeentelijke bedrijfsafval? 
  De verantwoordelijkheid voor het afval is best vast te leggen in de zaalreglementen of contracten wie zal instaan voor de afvoer van het afval. In elk geval is dit bedrijfsafval. Als de gemeente beslist zelf voor de afvoer in te staan en de verantwoordelijkheid niet overdraagt naar de evenement-organisator, dan hoort dit afval ook tot het gemeentelijk bedrijfsafval.