Lokale partnerschappen vanaf 2024

Vanaf 2024* zet Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) de middelen voor sociale inclusie in via lokale partnerschappen. Deze partnerschappen richten zich op de begeleiding van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek in Vlaanderen. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden om binnen hun uitdagingen ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Hoewel tal van organisaties hun dienstverlening aanbieden op lokaal niveau leeft in een aantal gevallen het gevoel dat het aanbod niet voldoende aansluit bij de noden van de kwetsbare burgers. De uitdaging bestaat erin om vanuit het lokaal bestuur meer impact op deze dienstverlening te krijgen.

De VVSG is daarom samen met Europa WSE en de VDAB op zoek gegaan naar een manier waarop we de impact van de lokale besturen kunnen versterken. Zij zullen daarbij ondersteund worden in het opzetten van een duurzaam lokaal partnerschap waarbij de nodige expertise wordt gebundeld om een breed en gediversifieerd activeringsbeleid te voeren ten aanzien van mensen die hindernissen ervaren om aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

[*de huidige projecten binnen oproepen als Outreach en Activering of Lokale Partnerschappen Jongeren lopen af op 31 december 2023]  

 

Doelgroep

De lokale partnerschappen zetten in op een specifieke doelgroep van niet beroepsactieve en werkzoekenden met een complexe problematiek. Een complexe problematiek behelst volgende elementen:

 • De expliciete vraag die gesteld wordt door de doelgroep stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met wat nodig is. Er is al herhaalde interactie nodig om de verschillende facetten van de (multi)problematiek te achterhalen;
 • De aanpak moet rekening houden met en/of inspelen op de hele levenscontext (incl. de drempels die zich daarin situeren);
 • Er wordt verwacht dat in het traject een vooruitgang geboekt wordt, maar dat regelmatige terugval reëel is;
 • Er zijn grote verschillen wat betreft de noden en context wat ertoe noopt de juiste expertise rondom de persoon te verzamelen om op maat te werken,

Het gaat om een doelgroep die vandaag voornamelijk bereikt wordt door de cluster Intensieve Dienstverlening van VDAB, outreachende dienstverleners en verschillende diensten van de lokale besturen.

 

Call for Interest

Europa WSE doet een oproep naar kandidaten via de Call for interest (31 maart 2023). In deze Call geven Lokale besturen en VDAB per werkingsgebied aan, rond welke problematieken ze expertise zoeken. In de call wordt verduidelijkt onder welke voorwaarde dienstverleners zich kandidaat kunnen stellen. Het lokaal bestuur en VDAB beoordelen aan de hand van de criteria uit de Call.

Alle lokale besturen (Burgemeester, Algemeen Directeur, voorzitter Bijzonder Comité) kregen een brief over het project. Lokale besturen met een regisseur sociale economie en werk werden via deze weg normaal gezien al eerder betrokken. Tot nu toe werd er vooral via de regisseur sociale economie en werk gewerkt.

 

Het voorbereidende Capacity Building project

De voorbereiding van de lokale partnerschappen van 2024 gebeurt via het Project ‘Capacity Building Lokale Partenschappen’, waarbij Europa Werk en Sociale Economie (WSE) in samenwerking met VVSG, VDAB, steden Antwerpen en Gent, de toekomstige werking voorbereidt. Binnen dit project wordt een ondersteuningsteam klaargestoomd om processen en systemen uit te werken die nodig zijn om een vlotte start, de verdere ontwikkeling en effectiviteit te garanderen. 

Meer info kan je aanvragen via capacity.building@vvsg.be.

Voordelen

 • We bouwen samen met andere partners aan oplossingen die geen van de partners alleen kan bewerkstelligen.
 • De lokale besturen krijgen hierdoor de ruimte die we al jarenlang vragen aan de Vlaamse overheid om lokaal maatwerk te kunnen leveren.
 • De Vlaamse overheid wil vanaf 2024 inzetten op de financiering van deze partnerschappen. De middelen en bijhorende modaliteiten worden bepaald door Europa WSE.
 • De Vlaamse overheid stapt daarvoor af van korte en tijdelijke projecten en kiest resoluut voor een duurzame financiering met een looptijd van zes jaar.

 

Proces

 • Stap 1: Afbakenen werkingsgebieden
  Lokale besturen en VDAB onderzoeken samen wat het ideale werkingsgebied is van toekomstige lokale partnerschappen. Centraal staat de zoektocht naar een ideale schaal waarbij lokale besturen optimaal samenwerken om de doelgroep in hun omgeving te bereiken.
   
 • Stap 2: Identificeren lokale noden
  Bepalen welke expertise er nodig is binnen een werkingsgebied. Lokale besturen en VDAB onderzoeken samen welke noden lokaal aanwezig zijn bij de doelgroep. Dit gebeurt op basis van concrete cases en andere aanvullende gegevens die inzicht geven in de lokale context.
   
 • Stap 3: Matching van expertise op de noden

  Lokale besturen en VDAB gaan per werkingsgebied op zoek naar externe dienstverleners die een aanvullende rol kunnen spelen rond de lokale noden. Deze stap in het proces...
  ...wordt Vlaanderen breed toegepast
  ...bouwt voort op de output van stap 2
  ...gaat uit van gelijkwaardigheid tussen de lokale actoren per werkingsgebied
  ...is transparant en grondig gedocumenteerd
  ...wordt begeleidt door ervaren coaches

  Om de objectiviteit van dit proces te garanderen houden we in dit selectieproces geen rekening met bestaande projecten. We starten een transparant partnerschapsvormingsproces waarin we streven naar een gelijk speelveld voor alle geïnteresseerde dienstverleners.

 • Stap 4: Partnerschapsvorming
  Waarbij VDAB, lokale besturen en de andere deelnemende partners de start van hun lokaal partnerschap voorbereiden. Ze vormen een team, geven de dienstverlening vorm, vertalen hun projectplan naar processen, denken na over budget, besluitvorming, etc.

 

Waar staan we vandaag?

Stap 1 en 2 zijn vandaag opgestart met de lokale besturen en lokale VDAB-actoren. Parallel aan het partnerschapsvormingsproces, werkt Europa WSE het inrichtend kader uit om de subsidies toe te kennen aan de partnerschappen van 2024. Het kader zal informatie bieden over de inhoud (doelgroep, doelstellingen), kwaliteit (verwachtingen) en financiering. We mikken op eind maart 2023 om dit kader te lanceren.

Meer info