Typecontract leningen

De rentevoeten gepubliceerd op https://www.theice.com/marketdata/reports/180 zijn niet meer publiekelijk toegankelijk.

 

Indien u een kredietvraag lanceert, adviseren wij om onder ‘1. Algemeen’ de volgende optie te nemen:

“Bij de offerte van de financiële instelling vraagt het bestuur voor elk perceel een aflossingstabel, berekend volgens de bepalingen in dit contract en berekend zonder de aangeboden marge bovenop de nominale rentevoet. Voor de berekening van de aflossingstabel moet gebruik worden gemaakt van de fictieve ICE swap- en EURIBOR-rentevoeten zoals vermeld in bijlage 1 bij dit contract (met bestelling van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later). “

 

Verder bevat het typecontract volgende passage:

"Bij gebrek aan toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op https://www.theice.com/marketdata/reports/180, heeft de financiële instelling het recht zich te baseren op de ICE Swap-rentevoeten die via andere kanalen worden gepubliceerd. Hij bezorgt in dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont dat de gehanteerde rentevoeten op één moment op de juiste dag werden geraadpleegd."

Indien u wil controleren of de financiële instelling de juiste rentevoeten gehanteerd heeft dan kunt u een schermafdruk vragen.

 

De VVSG biedt de besturen een  typecontract voor het aangaan van leningen aan, met een bijhorend rekenblad. Deze kunnen een hulpmiddel zijn voor lokale besturen om op een verstandige manier vreemde middelen aan te trekken. De documenten zijn vergezeld van een toelichting, die niet alleen bijkomende uitleg geeft maar ook tal van tips bevat om de leningkosten zo laag mogelijk te houden. 

Daarnaast biedt de VVSG ook een typebrief aan voor de sluiting van het contract en een typebrief die men kan richten aan de indieners van een offerte aan wie men niet gegund heeft.

 

Problemen met het Excelrekenblad oplossen

De kans bestaat dat u het elektronisch rekenblad bij het typebestek voor leningen niet kunt openen, of dat het niet naar behoren functioneert. Hiervoor zijn er verschillende mogelijke oorzaken. Enkele daarvan hebben we intussen gedetecteerd:

  • Een te strenge instelling tegen macro's:
    Het kan zijn dat uw Excelprogramma te streng is voor Excelbestanden met ingebouwde macro's, zoals dat bij het typebestek voor leningen. U kunt dit oplossen door de beveiliging op 'Gemiddeld' te zetten. De optie 'Hoog' mag zeker niet geselecteerd zijn.
  • Een verkeerde instelling van de invoegtoepassingen:
    Het kan zijn dat Excel op uw PC bepaalde formules in het bestand niet herkent. Om dit op te vangen moet u, vooraleer u het bestand opent, naar het menu Invoegtoepassingen gaan. Daar moeten zeker de opties 'Analysis ToolPak' en 'Analysis ToolPak VBA' aangevinkt zijn.
  • Het rekenblad als bestand bewaren:
    Het kan ook zijn dat de resultaten van de bewerkingen pas zichtbaar worden nadat u het rekenblad zelf hebt opgeslagen.

Lukt het dan nog niet, dan raden we u aan contact op te nemen met de informaticus van uw bestuur. Het is voor de VVSG helaas onmogelijk om zelf alle informaticaproblemen met de bestanden van het typebestek op te lossen.

Kredietwaardigheid Vlaamse lokale besturen

De VVSG schreef een tekst over de kredietwaardigheid van Vlaamse lokale besturen. Hij bevat een overzicht van de belangrijkste elementen van de institutionele context waarbinnen gemeenten en OCMW's werken. Deze tekst is vooral interessant voor aanbieders van kredieten die de lokale sector (nog) niet zo goed kennen.

Typebestekken 

De VVSG biedt ook enkele voorbeeldbestekken  aan.