Auteur:

Gepubliceerd op: 06-02-2024

Vanaf 1 juli zijn er bijkomende regels voor het sorteren van bouw- en sloopafval. Deze uitgebreide sorteerplicht geldt ook voor eigen werven van de gemeente. Het is dus aangeraden om standaardbestekken die worden opgemaakt bij een aanbesteding voor bouw of sloop hierop aan te passen. Doel van deze verstrenging is de recyclagegraad van het bouw- en sloopafval te verhogen.

De wijziging, recent goedgekeurd in Vlarema 9, houdt een uitbreiding in van de sorteerplicht voor bedrijfsafval voor een aantal stromen uit het bouw- en sloopafval. Het gaat over niet-teerhoudend asfaltpuin, funderingsmaterialen, verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die de verwerker niet kan uitsorteren (bv. chemisch verontreinigd puin), gipskartonplaten en -blokken en cellenbeton. In een latere fase komt daar ook glaswol, rotswol en bitumineus dakbedekkings- en afdichtingsmateriaal bij. Er is een afwijking op deze verplichtingen voor bouw- en sloopafval van particulieren en voor bouw- en sloopafval afkomstig van kleine werven of bij een hoeveelheid kleiner van 40 m³ en ook indien selectief inzamelen om veiligheidsredenen niet mogelijk is.

De nieuwe sorteerplicht hangt samen met een nieuw kader voor beheer van gemengd bouw- en sloopafval. Net zoals voor het beheer van bedrijfsrestafval, is er informatieplicht van de inzamelaar naar de afvalstoffenproducent over welk afval selectief aan te bieden, zijn er verplichte visuele controles bij de afvalinzameling en moet de inzamelaar een non-conformiteit melden indien de container of het recipiënt voor gemengd bouw- en sloopafval afval bevat dat er niet in thuishoort. De container kan ook geweigerd worden als daar aanleiding toe is.

Meer informatie over deze nieuwe regelgeving vind je in art. 46 tot en met 49 en art. 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 tot wijziging van het Vlarema.

Sara Coessens