BS_Website_omslag_kerk.png
Provider image

De voetafdruk van de St Eligiuskerk in de kern van Ettelgem wordt verkleind. Het inkomportaal en het schip maken plaats voor nieuwe publieke ruimte rond de kerktoren die solitair komt te staan. Transept, koor, zijkoren en sacristieruimtes worden bewaard als liturgische ruimte en dorpshuis. De kerktoren wordt ingezet als een uitkijkpunt. Dit alles is het resultaat van een ruimer plan, het masterplan voor de toekomstige ontwikkeling van Ettelgem. Dit project betreft de uitwerking van de kerktoren als uitkijkpunt.

Doelstelling

Het masterplan voor Ettelgem kwam tot stand na een participatieproces met de bevolking. Het ontwerpteam urbain architectencollectief organiseerde tijdens de verkenningsfase een wandeling met specifieke actoren alsook diverse rondetafelgesprekken. In de fase projectie werd een zogenaamd ‘atelier Ettelgem’ geïnstalleerd waar de dorpsgemeenschap mee kon nadenken over verschillende mogelijke toekomstscenario’s, zowel op van een globale toekomstvisie, als op niveau van een aantal concrete deelprojecten.  In de fase van concluderen werd bij de bevolking gepeild naar de reacties op een eerste versie van het masterplan. Het masterplan werd daarna bijgestuurd en verfijnd. Het werd finaal in de gemeenteraad gepresenteerd, besproken en goedgekeurd.

Eén van de belangrijke deelprojecten is de transformatie van het kerkgebouw in de kern van Ettelgem. De kerk wordt verkleind ten voordele van publieke ruimte. Voor de uitwerking van het kerktoren dienden zich verschillende opties aan. Het bestuur van Oudenburg wenste ook hiervoor een participatieproces op te zetten. Aan de ontwerpers belast met de uitwerking van de kerktoren tot uitkijkpunt, urbain architectencollectief, werd gevraagd verschillende opties naar voren te schuiven en hiermee in dialoog te gaan met de bevolking. Het bestuur heeft daarna de bevolking de kans gegeven om te stemmen voor hun favoriete ontwerpinsteek.

Om de verschillende voorstellen inzichtelijk te maken werd maquette schaal gemaakt. Rond een maquettetafel werd door urbain architectencollectief van gedachten gewisseld over de verschillende voorstellen. Door gebruik van opzetstukken werd elk scenario heel duidelijk in beeld gebracht en werden de verschillende aspecten ook tastbaar.

Betrokken partijen

 • Kerkfabriek Ettelgem, beheerder van het huidige kerkgebouw
 • Urbain architectencollectief, ontwerper
 • Stad Oudenburg, initiatiefnemer
 • Westtoer, Horizon 2025, subsidiërend orgaan uitkijkpunt
 • School Ettelgem, deelname aan dialoog
 • Bewoners Ettelgem

Resultaat

Aan de hand van de maquettetafel werden de opties inzichtelijk voor jong en oud. In de verschillende leerjaren van de school van Ettelgem werd hier ook bij stil gestaan. Elk van de leerjaren kreeg rond de maquettetafel ook een toelichting door urbain architectencollectief. Leerlingen kregen ook de kans om te stemmen.

 • Aantal deelnemers inwoners Ettelgem: 87
 • Aantal deelnemers leerlingen school: 54

De meerderheid van zowel de inwoners als de leerlingen heeft gekozen voor optie 2, gevolgd door optie 3.

Het stadsbestuur laat optie 2 verder uitwerken.

Deel van de inwoners was ontgoocheld dat er geen optie was waarbij er geen uitkijktoren werd voorzien. Daar werd ook niet op terug gekomen daar de keuze voor een uitkijktoren deel is van het masterplan waarrond een participatieproces werd gevoerd en dat in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Voorwerp van dit proces was de dialoog voeren omtrent de precieze uitwerking van het uitkijkpunt.

Bereik

87 inwoners en 54 leerlingen hebben hun stem uitgebracht.

Aan drie sessies rond de maquettetafel hebben ongeveer 70 mensen deelgenomen.

De eerder beperkte opkomst is mogelijks te wijten aan het gegeven dat er de afgelopen maanden al vele particpatiemomenten werden georganiseerd in kader van het masterplan.

Alle inwoners waren via brief en informatiebrochure persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. Er werd via sociale media ook een video-opname van de maquette ter beschikking gesteld.

Tips

Het ontwerpteam had aanvankelijk voorbehoud voor traject waarbij inwoners via een stemming keuze maken.

Met de maquette werd getracht de kenmerken en complexiteit van elk ontwerpvoorstel inzichtelijk te maken (erfgoedwaarde, kosten, belevingswaarde, bouwtechnische complexiteit, reversibiliteit, …) zodat mensen op een bewuste manier keuzes konden maken.

Het blijft een gegeven dat participatie ook commotie te weeg brengt. Ook met participatie kan niet aan de wensen van elke inwoner afzonderlijk worden voldaan.

Praktische informatie

 • Het project werd opgevolgd door verschillende diensten (in functie van de aard van de fase) en mede gecoördineerd vanuit het kabinet van de burgemeester. Er mag contact genomen werden via algemeen.directeur@oudenburg.be (en in CC aan secretariaat@oudenburg.be). In functie van de vraag zal dan doorverwezen worden naar de partij,  dienst of medewerker die daarover het best inlichtingen zal kunnen verstrekken.
 • Het project werd ingediend op 7 januari 2021 in het kader van Horizon 2025. Bij brief van Westtoer van 20 mei 2021 werd meegedeeld dat het dossier werd aanvaard. De omgevingsvergunning dient goedgekeurd te zijn tegen eind 2023. Het project moet opgeleverd zijn uiterlijk eind 2025.
 • De kostprijs werd begroot op 400.000 euro. Het project kan rekenen op een subsidie van (maximaal) 150.000 euro.