cover-beeld-zonder-tekst-4-3.png
Provider image

Van de lokale besturen het leidende niveau maken, dat is het uitgangspunt van dit memorandum. We reiken daarbij de hand aan de andere bestuursniveaus om samen een grote sprong naar morgen te maken. Dit memorandum vormt de ruggengraat voor onze belangenbehartiging de komende jaren.

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen wendbaar en alomvattend kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst. De afgelopen periode van crisissen heeft ons in deze overtuiging gesterkt. We willen met de andere overheden in partnerschap samenwerken, lokale besturen moeten hen kunnen aanspreken. We vragen van hen de nodige kaders en de juiste reflex om onze rol lokaal ten volle te kunnen opnemen.

Trends en uitdagingen

Onze samenleving is voortdurend in beweging en verwacht veel van de lokale besturen. De voorstellen van de VVSG voor de beleidsperiode 2024-2029 baseren zich op wat er nu en in de toekomst maatschappelijk belangrijk is.

Ontdek de maatschappelijke trend en de bestuurlijke bewegingen op pagina 8 tot 13.

 

Beleidsvoorstellen

Lokale besturen spelen door hun nabijheid en verbindende kracht een unieke rol om de vaak complexe problemen van vandaag het hoofd te bieden. Ze kunnen dat echter niet alleen en reiken de hand uit naar inwoners, bedrijven, verenigingen en specifiek naar de Vlaamse, federale en Europese overheid om deze knelpunten samen aan te pakken. Als de bestuurlijke en thematische pijnpunten worden opgelost, kunnen lokale besturen voluit voor hun missie gaan zodat de hele samenleving een grote sprong voorwaarts kan maken.

Deel 1: Bestuurlijke voorstellen

Hoe lokale besturen het lokale beleid voorbereiden en uitvoeren is hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze doen dat in samenwerking met en met de steun van de Vlaamse en federale overheid. Zo moeten de centrale overheden zelf constructief samenwerken en een coherent beleid uitrollen. Door de gemeenten vroeg bij de beleidsvoorbereiding te betrekken, hun sterke instrumenten te geven om een gepaste organisatie op te zetten en door te voorzien in voldoende, voorspelbare en een duidelijke financiering erkennen ze hen als een volwaardig en evenwaardig beleidsniveau.

De centrale besturen moeten ook hun lokale evenknieën erkennen als volwaardige werkgevers die op alle niveaus mee aan tafel zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en door werk te maken van een doorgedreven IT- en datadeling, zowel voor beleidsondersteuning als voor een betere dienstverlening.

Deel 2: Ambitie en vooruitgang op alle vlakken

Lokale besturen willen bijdragen aan een bruisende en dynamische maatschappij, een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving in een robuuste ruimte. In dit luik schetsen we de thema’s waaraan lokale besturen werken en formuleren we een reeks voorstellen om deze werking verder te verbeteren en uit te bouwen.

Contact

Vragen of opmerkingen? Contacteer Nathalie Debast, directeur Belangenbehartiging en Communicatie, nathalie.debast@vvsg.be of 0497 31 80 77