Lokale besturen staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht achtergrond. Ze willen er mee voor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, evenwaardig en volwaardig. Dit vereist beleidsmaatregelen tegen discriminatie en uitsluiting, toegankelijke infrastructuur en dienstverlening en actieve betrokkenheid van wie hiertoe kan bijdragen.

(Kinder)armoede is onaanvaardbaar

7,8% van de Vlaamse bevolking loopt een armoederisico. Sociale uitsluiting heeft aanzienlijke gevolgen, in de eerste plaats voor de getroffen individuen maar ook voor de ruimere samenleving. Om armoede effectief te bekampen zijn zowel centraal als lokaal doeltreffende maatregelen nodig. Lokale besturen vervullen door hun nabijheid en verbindende capaciteiten een cruciale rol in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van centraal vastgestelde maatregelen, maar ook voor het uitrollen van beleid dat betrekking heeft op alle aspecten van het leven. Ze fungeren als de ogen en oren van de gemeenschap, waarbij ze signalen van sociale uitsluiting opvangen en de coördinatie kunnen bieden om deze uitdagingen aan te pakken.

Hoewel Vlaanderen in vergelijking met andere Europese landen relatief goed scoort op het vlak van kinderarmoede, is er ook hier een groep kinderen die essentiële zaken mist zoals nieuwe kleren, eens thuis vrienden kunnen uitnodigen enz., of die deel uitmaken van een huishouden met achterstallige betalingen. Opgroeien in armoede zorgt bij kinderen op korte termijn voor stress en een laag welbevinden, op middellange termijn kan het effecten hebben op de schoolprestaties en leiden tot probleemgedrag. Op lange termijn kan kinderarmoede leiden tot verhoogde kans op (generatie)armoede en sociale uitsluiting. Wanneer deze gepaard gaat met (digitale) laaggeletterdheid is het effect nog groter.
Lokale besturen doen inspanningen om uitdagingen integraal aan te pakken en zo de levensomstandigheden en kansen van mensen en kinderen in armoede te verbeteren.

Concrete voorstellen

Flankerend onderwijsbeleid voor maximale ontplooiing

Lege brooddozen, vervroegde schooluitval, anderstalige nieuwkomers, lerarentekort, school-achterstand (ook door lange zomervakanties), psychologische problemen bij kinderen, digitale ongeletterdheid, stijgende obesitas en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen bij kinderen, gebrek aan sport- en zweminfrastructuur. Het zijn maar enkele van de vele uitdagingen waar scholen (en ouders) voor staan en die de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen bedreigen. Scholen missen de hefbomen om die uiteenlopende problemen alleen aan te pakken.

Lokale besturen kunnen samen met de scholen op hun grondgebied de verschillende problematieken met een impact op de onderwijskansen van kinderen en jongeren tackelen, op voorwaarde dat ze meer en sterkere mogelijkheden krijgen om, samen met de scholen, een gediversifieerd en sterk flankerend onderwijsbeleid te voeren dat aangepast is aan hun lokale context en noden.

Concrete voorstellen

Samenleven in diversiteit

De samenleving is superdivers geworden. Dit uit zich op meerdere vlakken, zoals gezinsvormen, levensstijlen, levensbeschouwing, gender, leeftijd, capaciteit, seksuele geaardheid en etnisch-culturele identiteit. Door op zoek te gaan naar wat mensen bindt, naar een gedeelde toekomst, zorgen lokale besturen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, met respect voor elkaars eigenheid. De lokale praktijk barst van de goede initiatieven om lokale diversiteitsuitdagingen om te buigen naar lokaal samenleven.

Concrete voorstellen

 • Maak werk van een gemeenschappelijke visie over taalbeleid in alle sectoren en Nederlands in een meertalige context. Maak heldere afspraken op Vlaams niveau over het gebruik en het inzetten van ondersteunende taalinstrumenten (zoals communicatiewaaier tolken en vertalers, taalhulpen) en de financiering hiervan. (Technsiche fiche: Taalbeleid en Nederlands in een meertalige context)
   
 • Versterk lokale besturen in hun regierol en uitvoering van een lokaal integratie- en nieuwkomersbeleid. Laat het Vlaamse inburgeringsbeleid nauwer aansluiten bij de uiteenlopende lokale realiteit. Erken de lokale besturen in hun rol van coregisseur van het Vlaamse Inburgeringsbeleid en evalueer de efficiëntie van het huidige traject voor nieuwkomers. Maak van het Plan Samenleven een reguliere financieringsstroom voor alle gemeenten die met de uitdagingen van een diverse samenleving geconfronteerd. (Technische fiche: Samenleven in diversiteit) (Technsiche fiche: Inburgerings- en onthaalbeleid) (Technische fiche: Lokale regie)
   
 • Maak werk van een ‘Plan Samenleven’ op Vlaams niveau waar er transversaal wordt gewerkt op basis van monitoring en gezamenlijke doelstellingen over onder andere het toeleiden naar werk, onderwijs, vrije tijd, Nederlands, sociale cohesie, anti-discriminatie en onthaal (Technische fiche: Interbestuurlijke samenwerking rond samenleven)
   
 • Werk duidelijke federaal-Vlaams-lokale afspraken en samenwerkingsverbanden uit met het nieuwe Vlaams Mensenrechten Instituut.
   
 • Hou bij het invoeren van nieuwe of het aanpassen van bestaande verblijfsprocedures rekening met de input van de lokale besturen als cruciale actor in het federale vreemdelingenbeleid en het Vlaamse inburgeringsbeleid. Voorzie in de nodige ondersteuning en (financiële) middelen voor lokale besturen om die belangrijke rol ten volle te kunnen spelen. (Technische fiche: Vreemdelingenbeleid)

Toegankelijke hulp- en dienstverlening

De afgelopen jaren hebben centrale overheden en allerlei semi-overheidsinstanties zich deels teruggetrokken. Dit heeft geleid tot minder kwaliteit van de dienstverlening en minder vertrouwen in de overheid. Dit zet druk op onze democratie. Lokale besturen willen, vanuit hun voordeel van nabijheid, het gezicht van de overheid zijn en zo een cruciale rol spelen in het herstel van dit vertrouwen. Daarnaast streven lokale besturen met hun eigen hulp- en dienstverlening naar het bereiken van de meest kwetsbare burgers. Ze verwachten dat andere overheden en instanties zich met dezelfde energie inzetten voor dit doel.

Concrete voorstellen

Regie in lokaal sociaal beleid

Voor het lokale sociale beleid is de regierol van lokale besturen van cruciaal belang. Het is hun taak om de hulp- en dienstverlening op lokale behoeften af te stemmen en de complexe problemen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, te verhelpen. Hoewel lokale besturen vaak in staat zijn om problemen op te lossen via overleg en samenwerking, is er ook behoefte aan krachtiger sturende instrumenten wanneer overleg alleen niet volstaat.

Concrete voorstellen

 • Beperk het aantal gemandateerde netwerken waarin lokale besturen (moeten) samenwerken en zorg ervoor dat hun plannings- en rapporteringscycli aansluiten bij de beleids- en beheerscyclus. Evolueer maximaal van gemandateerde naar gemotiveerde netwerken. Geef lokale besturen echte regie-instrumenten en de mogelijkheid om hiervoor ook een deel van de middelen van de partners in te zetten. (Technische fiche: Lokale regie)
   
 • Vermijd bestuurlijke mattheuseffecten bij gemandateerde netwerken en houd er rekening mee dat grote steden vaak krachtiger zijn en dus sneller voortgang kunnen boeken dan kleinere gemeenten. Die moeten vaak met meerdere gemeenten samenwerken, wat het proces vertraagt. Bovendien hebben ze in meer landelijke regio’s vaak een kleiner potentieel aan netwerkpartners.

Opvang, dak- en thuisloosheid

Lokale besturen bieden opvangmogelijkheden, sociale ondersteuning en ontwikkelen een lokaal beleid om dak- en thuisloosheid te voorkomen en aan te pakken.

Concrete voorstellen

 • Maak werk van een sociaal beleid, over sectoren en bestuursniveaus heen, dat dak- en thuisloosheid voorkomt en remedieert. (Technische fiche: Dak- en thuisloosheid)
   
 • Erken de rol van de lokale besturen bij de opvang van verzoekers internationale bescherming. Neem de nodige maatregelen om een tekort aan opvangplaatsen te voorkomen. Herstel het vertrouwen van de lokale besturen in het opvangbeleid zodat zij opnieuw bereid zijn om opvangplaatsen te openen. (Technische fiche: Opvang verzoekers internationale bescherming)

Werk en activering als buffer tegen armoede

Werk is nog steeds de beste buffer tegen armoede, het hebben van een uitkering is ontoereikend om sociale uitsluiting te bestrijden Daarom wordt deelname aan de arbeidsmarkt, zowel in beschermde als niet-beschermde sectoren, beschouwd als een cruciaal middel tegen armoede en sociale uitsluiting.

De Vlaamse arbeidsmarkt kent diverse uitdagingen. Lokale besturen bundelen hun krachten met de VDAB en andere partners om hiervoor oplossingen te vinden, met als doel een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken. Binnen deze missie nemen lokale besturen individuele opdrachten op, maar ook steeds vaker werken ze samen in partnerschappen, zowel met andere lokale besturen als met externe partners.

Concrete voorstellen

 • Vertrouw in de expertise van OCMW’s, zij kunnen mensen die bij hen aankloppen, activeren.
   
 • Neem de inhoudelijke en functionele obstakels voor een betere samenwerking tussen de VDAB en de OCMW’s weg en maak werk van de uitvoering van de lijst met 180 verbeterpunten.
   
 • Lever als Vlaamse overheid duurzame ondersteuning voor de regierol op het vlak van sociale economie en werk, want de regisseurs zijn momenteel overbelast en ervaren een hoog personeelsverloop. Voorzie in de nodige financiële middelen voor gebiedsdekking en uitbreiding van de capaciteit.
   
 • Zet in functie van inclusieve werkkansen de ondersteuning van individueel en collectief maatwerk, wijkwerken en arbeidszorg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt voort en pas waar nodig de arbeidswetgeving aan.
   
 • Ondersteun lokale besturen en andere werkgevers bij het creëren en behouden van inclusieve werkvloeren.
   
 • Regulariseer vanaf 2025 de SINE-vergoeding voor een kleine groep voormalige PWA-dienstencheque-ondernemingen met sterke lokale betrokkenheid. (Technische fiche: Regularisering SINE-vergoeding)
   
 • Geef lokale besturen de instrumenten voor een sterke regierol voor het lokale werkgelegenheidsbeleid, waarbij die besturen met een gedifferentieerde aanpak voor de OCMW-cliënten de ondersteunende maatregelen versterken, en voor de niet-beroepsactieven en langdurige werkzoekenden zelf kiezen om hier (in samenwerking met de VDAB en andere actoren/partners) actief op in te zetten. Geef lokale besturen voldoende financiële middelen om hun regierol op het vlak van sociale economie volwaardig in te vullen, ook via het instrument van de inclusieve werkvloeren. (Technische fiche: Lokale regie)
   
 • Geef lokale besturen een gegarandeerde plaats op die plekken waar beslissingen over werkgelegenheid worden voorbereid of uitgevoerd: meer betrokkenheid bij de aansturing van de VDAB, een Vlaams-Lokaal overlegorgaan, een centraal monitoringcomité, overleg met de sociale partners en een interbestuurlijk akkoord waarin alle principes worden vastgelegd.
   
 • Garandeer voor lokale besturen voldoende financiering voor de uitbouw van sterke lokale partnerschappen voor werk met voldoende (financiële) slagkracht, zodat ze de meest kwetsbare werkzoekenden kunnen bereiken en begeleiden.
   
 • Verhoog de gebruikersbijdrage voor dienstencheques, laat die mee-evolueren met de index en verhoog de terugbetaling voor dienstencheques waar het gaat om dienstverlening voor kwetsbare groepen. Bevorder via een gericht activering- en integratiebeleid de instroom in de dienstenchequesector.