De VVSG respecteert de privacy van

 • haar medewerkers
 • haar leden/lokale  besturen
 • deelnemers aan haar vormingen, studiedagen of events
 • abonnees van haar nieuwsbrieven of andere media
 • iedereen met wie zij contact onderhoudt voor het optimaliseren van haar dienstverlening

De VVSG biedt aan iedereen de kans om zijn persoonsgegevens te controleren.

Voor jou betekent dit:

 • wij beschermen jouw gegevens zo goed mogelijk en en stellen ze slechts ter beschikking van derden in uitvoering van een wettelijke, statutaire of contractuele verplichting. 
 • wij verzamelen jouw gegevens voor de optimalisatie van ons opleidingsaanbod en onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens de VVSG verzamelt, rechtstreeks of indirect, en hoe de VVSG die gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we gebruiken om jou te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. Deze verklaring licht ook toe welke keuzes je kunt maken over de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die de VVSG aanbiedt.

Wijzigingsbepaling

De VVSG behoudt zich steeds het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website wordt dan aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Welke persoonsgegevens verzamelt de VVSG

Gegevens die je aan de VVSG geeft

Gegevens over wat je interesseert op basis van wat je  consulteert op onze website: IP-adres, e-mail, informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Gegevens die de VVSG automatisch verzamelt via haar website

Alle persoonsgegevens die lokale besturen of hun medewerkers of andere betrokkenen ons vrijwillig verstrekken, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, wachtwoord, functie, interessegebieden, verzendadres en betalingsgegevens. 

Deze gegevens houden we gecentraliseerd bij. 

Gegevens die de VVSG verzamelt via bevragingen van haar leden

Gegevens die de VVSG verzamelt via haar adviesverlening

Informatie die de VVSG uit andere bronnen verkrijgt 

Informatie via partnerorganisatie Pinakes, die een database bijhoudt van iedereen die werkt voor lokale besturen.

Wij ontvangen ook informatie van overheden, andere organisaties of derden met wie we samenwerken met het oog op de realisatie van onze doelstellingen en de doelstellingen van onze leden/lokale besturen.

Waarom gebruikt de VVSG deze informatie

De VVSG verwerkt jouw persoonsgegevens in uitvoering van de voormelde doelstellingen, hetzij verwerkt in samenwerking met andere verantwoordelijken of door verwerkers die met ons een verwerkingsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afsloten. Zij moeten daarbij de nodige garanties inzake gegevensbeveiliging en de bescherming van jouw rechten bieden en handelen volgens de instructies van de VVSG. Behoudens anders meegedeeld, gebruiken we hierbij de VVSG-verwerkingsovereenkomst.

Wij gebruiken deze informatie om

 • kennis te delen, voor de organisatie van opleidingen, vormingen en evenementen, om diensten en producten aan te bieden aan onze leden en hun medewerkers en om deze te informeren over onze werking.
 • diverse overheden en hun medewerkers samen te brenegen om de gerechtvaardigde belangen van de lokale besturen optimaal te behartigen. Daarbij kan informatie over deze besturen en hun medewerkers verspreid worden om deze besturen toe te laten in contact te treden met elkaar en goede praktijken uit te wisselen en de medewerkers van de VVSG in staat te stellen om deze belangen optimaal te behartigen. Daartoe kan de VVSG ook bevragingen richten tot haar leden en de resultaten in geanonimiseerde vorm verspreiden.
 • om de organisatie van onze opleidingen te optimaliseren. Zo kan de VVSG deelnemerslijsten (met jouw toestemming) beschikbaar stellen, bezoekersbadges aanmaken, programmabrochures en deelnemersattesten op naam maken of specifieke producten/diensten aanbieden.
 • om producten en gadgets beschikbaar te stellen voor de medewerkers van onze leden/lokale besturen.
 • om betalingen en verplichtingen ten aanzien van overheden, andere organisaties of derden af te handelen.

Bovendien verstrekt het IP-adres geografische en andere informatie over de bezoekers van de VVSG-webpagina's wat toelaat om deze webpagina's te optimaliseren.

Met wie deelt de VVSG deze informatie

De VVSG deelt enkel informatie met het oog op de hierboven omschreven doelstellingen. Wij delen uitsluitend persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik na jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Welke rechtsgronden hanteren wij voor het bewaren van persoonsgegevens

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om een engagement uit te voeren dat de VVSG aanging. Bijvoorbeeld een activiteit in het kader van een opleiding.

Sowieso bewaren wij steeds jouw persoonsgegevens in functie van de doelstellingen van onze leden/lokale besturen.

Gerechtvaardigde belangen

De VVSG kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor haar gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld

 • om onze diensten en de inhoud van onze websites en apps te analyseren en te verbeteren.
 • om je op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over onze diensten.
 • voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens

De VVSG neemt de bescherming en beveiliging van jouw persoonsgegevens ernstig. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

De VVSG gebruikt een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoet aan de sectornormen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kan plaatsvinden.

De VVSG bewaart de persoonsgegevens die je verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgt de VVSG ervoor dat haar externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn jouw gegevens tijdens de doorgifte op internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Ook wordt jouw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt.

Je  hebt alleen toegang tot jouw accountgegevens en diensten met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden doorgeven. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat jouw wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van jouw sessie. Onthoud dat we je nooit vragen om jouw wachtwoord door te geven.

Voor vragen over de veiligheid van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op informatieveiligheid@vvsg.be.

Persoonsgegevens die de VVSG verzamelt, kunnen worden opgeslagen en verwerkt op de VVSG servers of op servers van organisaties waarmee wij samenwerken.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang we het nodig achten

 • om je in staat te stellen de website, producten of diensten te gebruiken.
 • om toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten).
 • om geschillen met partijen op te lossen.
 • om ons in staat te stellen onzer activiteiten uit te voeren.

Op alle persoonsgegevens die de VVSG bewaart, zijn deze privacyverklaring en de interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing.

Vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je sturen naar informatieveiligheid@vvsg.be.

Jouw rechten en keuzes

Je hebt zeggenschap over hoe wij jouw persoonsgegevensgebruiken. Dit kan op volgende wijze:

 • je kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
 • je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in jouw persoonsgegevens.
 • je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren.
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over jou hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij  jouw persoonsgegevens gebruiken.
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens naar een externe partij te sturen.
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming op elke moment in te trekken.
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van jouw persoonsgegevens.

De VVSG vertrouwt erop dat je ervoor zorgt dat jouw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken jou ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in jouw persoonsgegevens door contact op te nemen op informatieveiligheid@vvsg.be.

Wij reageren zo spoedig mogelijk; in ieder geval binnen 30 dagen.

Uitschrijven uit VVSG-database

Je hebt op elk moment het recht om uit onze database te worden verwijderd. De VVSG zal deze vraag zo snel mogelijk -maar zeker binnen de 30 dagen- positief beantwoorden en opvolgen. Een aanvraag om uit de database te worden verwijderd, kun je richten aan informatieveiligheid@vvsg.be. Deze aanvraag moet je niet motiveren.

Intellectuele eigendom 

De informatie van de VVSG en haar medewerkers (waaronder teksten, afbeeldingen, gegevens, gegevensbronnen, software, namen, domeinnamen, merken en logos) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om ze te verspreiden, te wijzigen, te publiceren of over te dragen aan derden voor commercieel gebruik. Hiertoe is schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VVSG noodzakelijk (info@vvsg.be). De VVSG en haar medewerkers respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden alvorens hun informatie publiekelijk te verspreiden. 

Informatie op onze website

De VVSG behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website op elk moment aan te vullen, te wijzigen of onbeschikbaar te maken. Deze informatie bindt de VVSG op geen enkele wijze. De VVSG wijst elke verantwoordelijkheid af voor foutieve informatie van derden en onveilige gegevens of virussen die door derden verspreid worden.