Wat gebeurt er als er in het college of vast bureau staking van stemming is?

Binnen het college en vast bureau is eensgezindheid wenselijk. Maar die is er niet altijd. Soms is de verdeeldheid zo groot dat er staking van stemmen is. Dat betekent dat er evenveel leden voor als tegen het voorstel zijn. Mocht dit voorvallen in de gemeenteraad, dan is het voorstel meteen verworpen. Dat is echter niet noodzakelijk het geval in het college en vast bureau.

Komt datzelfde punt terug op de volgende vergadering, en is er bij de tweede behandeling opnieuw een staking van de stemmen, dan is de stem van de burgemeester doorslaggevend om het voorstel wel of niet aan te nemen. Ook in het vast bureau is dat zo.

Hetzelfde principe (doorslaggevende stem van de burgemeester) geldt als het college of het vast bureau voor de behandeling het punt spoedeisend heeft verklaard. In dat geval is er dus geen tweede behandeling van het punt meer bij staking van stemmen. In de feiten is het dus de burgemeester die dan beslist.

Opgelet, want deze regels gelden niet bij staking van stemmen in gevallen waar het college of het vast bureau optreedt als tuchtoverheid. Bij tucht is het voorstel sowieso verworpen als er evenveel leden voor als tegen het voorstel stemmen.

Kunnen het college en het vast bureau digitaal en/of hybride vergaderen?

Dat kan inderdaad volgens de regels die het college (het vast bureau) daarover vastleggen in hun huishoudelijk reglement. Er zijn wel enkele randvoorwaarden. Digitaal vergaderen kan enkel als:

  • ieder lid afzonderlijk digitaal toegang heeft tot de beraadslaging en de stemming;
  • alle leden zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn zodat hun identiteit kan worden vastgesteld;
  • ieder lid bij een niet-geheime stemming duidelijk kenbaar kan stemmen. Gaat het om een geheime stemming, dan moet die op digitale wijze georganiseerd worden zodat het geheim van de stemming juist wel bewaard blijft. In beide gevallen moet de burgemeester (voorzitter van het vast bureau) de authenticiteit van de uitgebrachte stemmen kunnen controleren en maakt de burgemeester (voorzitter van het vast bureau) de stemuitslag meteen bekend.

Wanneer er hybride vergaderd wordt (= fysiek vergaderen waarbij een of meer leden digitaal deelnemen), dan gelden dezelfde voorwaarden als bij het digitaal vergaderen, maar moeten de leden die digitaal deelnemen uiteraard de vergadering kunnen volgen via een audiovisuele liveverbinding.