Wat geldt voor de raadsleden en voor de schepenen geldt ook voor de burgemeester. Hij of zij mag niet aanwezig zijn bij de bespreking van en de stemming over bepaalde punten. Daarnaast mag de burgemeester bepaalde activiteiten niet uitoefenen.

Verboden deelname aan bespreking en stemming

Je mag als burgemeester nooit deelnemen aan de bespreking van en de stemming over:

  • aangelegenheden waarin de burgemeester een rechtstreeks belang hebben: ofwel persoonlijk, ofwel als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod gaat niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Om discriminatie te vermijden worden voor de toepassing van deze bepaling personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld;
  • de vaststelling of de goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een instantie waaraan de burgemeester rekenschap verschuldigd is of waarvan de burgemeester tot het uitvoerend orgaan behoren. Dit verbod geldt niet indien de burgemeester die als vertegenwoordiger van de gemeente of het OCMW is aangewezen in andere rechtspersonen.

Verboden activiteiten

Daarnaast mag de burgemeester nooit:

  • rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve van de gemeente of het OCMW; dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de burgemeester werken;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werken ten behoeve van de tegenpartij van de gemeente of het OCMW of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente of het OCMW bij geschillen over beslissingen in verband met het werken binnen de gemeente of het OCMW. Dit verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de burgemeester werken;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met de gemeente, het OCMW, een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap of een OCMW-vereniging of vennootschap. Dit verbod geldt niet bij een schenking van de burgemeester aan de hierboven opgesomde instellingen en in de gevallen waarbij het raadslid een beroep doet op door die instellingen aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
  • rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de gemeente, het OCMW, een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap of OCMW-vereniging of –vennootschap;
  • optreden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité.

Interessante teksten: