Beleids- en beheerscyclus

Gemeenten en OCMW's maken gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen maken conform de BBC-regelgeving een meerjarenplan met beleidsdoelstellingen en acties op, registreren wat ze doen in de boekhouding en rapporteren daarover tussentijds en d.m.v. de jaarrekening.

 

Meerjarenplan en omgevingsanalyse

Onderstaande links kunnen je op weg zetten bij de opmaak van het meerjarenplan: 

Wanneer het meerjarenplan aanpassen in het najaar van 2024? U leest het hier in ons nieuwsbericht

Zie ook volgend item over hoe het meerjarenplan moet goedgekeurd worden.

 

Handvatten bij de opmaak van de omgevingsanalyse 

De opmaak en de bijsturingen van het meerjarenplan starten idealiter vanuit een goede omgevingsanalyse. Leden vinden op deze pagina een antwoord op vragen zoals 'hoe maak ik een goede omgevingsanalyse op', 'zijn er best practices' en 'zijn er sectorale aandachtspunten'. 

 

Beleidsrapportage

De verplichte beleidsrapportage neemt bij lokale besturen verschillende vormen aan, o.a.: 

  • de opvolgingsrapportering aan de raad
  • de kwartaalrapportering aan de Vlaamse regering
  • de jaarrekening 

 

Rapportering in het kader van subsidies

Voor de rapportering i.h.k.v. subsidies wordt soms gebruik gemaakt van het (aangepaste) meerjarenplan (voor de aanvraag) en de jaarrekening (voor de rapportering). Dat is een mogelijkheid voor subsidieregelingen die worden opgemaakt volgens de principes van het decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. Besturen moeten dan de relevante deelrapportcodes linken aan de respectieve actie(s).  Onder andere voor de volgende beleidsdomeinen maakt men gebruik van het hierboven vermelde decreet en/of deelrapportagecodes: 

Voor een overzicht zie ook de webpagina van ABB

Interessante documenten en artikels

Links