Beleids- en beheerscyclus

Gemeenten en OCMW's maken gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen maken conform de BBC-regelgeving een meerjarenplan met beleidsdoelstellingen en acties op, registreren wat ze doen in de boekhouding en rapporteren daarover tussentijds en d.m.v. de jaarrekening.

 

Beleidsplanning en omgevingsanalyse

Om besturen te helpen bij de opmaak van het meerjarenplan stelden de VVSG, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen een gezamenlijke nota op die handvatten aanreikt en verwijzingen bevat naar methodieken, goede praktijken en opleidingen. Niet alleen beschrijft de nota bondig hoe de planning er uitziet in de BBC en wat er verandert als gevolg van het Besluit van de Vlaamse regering van 30.3.2018. Je vindt er ook een handig overzicht in terug hoe het meerjarenplan aansluit bij de meerjarige planning vanuit organisatiebeheersing. Beide zijn onlosmakelijk verbonden. Ook de links naar goede praktijken, vormingen, handvatten voor beleidsparticipatie en tips voor de integratie van de SDG's zetten je zeker op weg.

Zie volgend item over hoe het meerjarenplan moet goedgekeurd worden.

De opmaak en de bijsturingen van het meerjarenplan starten idealiter vanuit een goede omgevingsanalyse. Leden vinden op deze pagina een antwoord op de vragen 'welke zaken neem ik allemaal op in de omgevingsanalyse?', 'hoe ziet de omgevingsanalyse er best uit?' en 'hoe pak ik zo'n omgevingsanalyse aan?'. De VVSG stelde samen met ABB en Audit Vlaanderen een nota op met handvaten over de opmaak (en actualisering) van de omgevingsanalyse. 

Rapportage

De verplichte beleidsrapportage neemt bij lokale besturen verschillende vormen aan, o.a.: 

  • de opvolgingsrapportering aan de raad
  • de kwartaalrapportering aan de Vlaamse regering
  • de jaarrekening 

Het decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd stemt de rapportering over verschillende Vlaamse sectorale subsidies af op de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald via het linken van deelrapportcodes aan acties of transacties die opgenomen worden in de jaarrekening. De integratie van verscheidene van die subsidiestromen in het Gemeentefonds verminderde nog meer de plan- (en rapporterings-) lasten voor de lokale besturen. Onder andere voor de volgende beleidsdomeinen maakt men gebruik van het hierboven vermelde decreet en/of deelrapportagecodes: 

Ook de opvolging van diverse subsidies in het kader van de coronacrisis verloopt via deelrapportagecodes. Voor een overzicht zie ook de webpagina van ABB

Interessante documenten en artikels

Links