Een lokaal bestuur is een organisatie met een voor de burger cruciale opdracht. Om die te realiseren, heeft het lokaal bestuur een waaier aan diensten. Daarvoor zijn medewerkers nodig die op professionele en duurzame wijze worden ingezet.

Een raadslid maakt mee de grote strategische keuzes en controleert of die effectief gerealiseerd worden. Je kijkt ook toe of het schepencollege /het vast bureau en de algemeen directeur hun rol als werkgever zorgvuldig opnemen.

Daarvoor is de lokale rechtspositieregeling (aangevuld met het arbeidsreglement en de deontologische code) een belangrijk instrument. De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code zijn de reglementen van de gemeente en van het OCMW waarin de rechten en plichten van het personeel opgenomen zijn. Daarin staan de keuzes vervat die het bestuur op personeelsvlak neemt: statutaire of contractuele aanwervingswijze, de grote principes over werving & selectie van het personeel, de carrièremogelijkheden, het verloningsbeleid (salarissen, toelagen, vergoedingen, cafetariaplannen, extralegale voordelen…), verlofmogelijkheden, feedback en evaluatie, deontologie en tucht, en ontslag. Het gaat met andere woorden om de regels die een weerslag hebben op het salaris en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Een bestuur beschikt weliswaar over lokale autonomie om het personeelsbeleid vorm te geven, maar het moet dat wel doen binnen de wettelijke contouren. Het belangrijkste kader is het Decreet Lokaal Bestuur en het Rechtspositiebesluit van 27 januari 2023.

In principe past het OCMW op het OCMW-personeel de gemeentelijke rechtspositieregeling, arbeidsreglement en deontologische code toe. Met uitzondering van de deontologische code die voor gemeente- en OCMW-personeel samen opgesteld en door beide raden goedgekeurd wordt, kan de OCMW-raad afwijken van de gemeentelijke rechtspositieregeling (en arbeidsreglement) voor specifieke OCMW-functies (bijv. maatschappelijk werker) en/of voor OCMW-personeel in specifieke zorg- en welzijnsdiensten (bijv. woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, OCMW-kinderopvang). Ook binnen de gemeentelijke en OCMW-diensten kan er op objectieve wijze gemotiveerd onderscheid gemaakt worden tussen personeelsgroepen onderling (bijv. andere regels voor continudiensten dan voor ploegenarbeid of dan voor 9-tot-5-jobs).

De rechtspositieregeling en aanverwante documenten maken de juridische link tussen de lokale dienstverlening en het personeelsbeleid.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

Als raadslid is het ook nuttig om op de hoogte te zijn van de afspraken tussen bestuur en administratie. Minstens aan het begin van elke gemeentelijke legislatuur sluit de algemeen directeur, mede namens het managementteam, immers een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen, met de burgemeester, met het vast bureau, met de voorzitter van het vast bureau, met het bijzonder comité voor de sociale dienst en met de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. In die afsprakennota worden de engagementen opgenomen over de wijze waarop de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.

Wie is er binnen het bestuur bevoegd voor het nemen van welke beslissing over het werkgeverschap en het personeelsbeleid?

De raad 

 • Rechtspositieregeling en bijhorende documenten: de raad is bevoegd om deze vast te stellen. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden naar het uitvoerend orgaan.
 • Organogram: het organogram geeft de gezagsverhoudingen tussen medewerkers weer: wie rapporteert aan wie? De raad stelt het organogram vast, maar kan deze bevoegdheid toevertrouwen aan het uitvoerend orgaan, dat op zijn beurt kan subdelegeren naar de algemeen directeur.
 • Aanstellen van de algemeen directeur en financieel directeur: de gemeenteraad (niet de OCMW-raad) is bevoegd voor de aanstelling van de algemeen directeur en financieel directeur, inclusief het voeren van sanctie- en tuchtprocedures en ontslag.
 • Evaluatie: het evaluatiecomité voor de algemeen directeur en/of de financieel directeur bestaat uit het college van burgemeester en schepenen, aangevuld met de voorzitter van de gemeenteraad. In Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten neemt ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn deel aan het evaluatiecomité.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

 • Aansturing van de algemeen directeur: het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau sturen de algemeen directeur aan.
 • Gewone aanstellende overheid: het uitvoerend orgaan is de gewone aanstellende overheid: het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau stellen de statutaire en contractuele medewerkers van gemeente resp. OCMW aan. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden naar de algemeen directeur, die verder kan delegeren naar een leidinggevende, zoals een diensthoofd of departementshoofd.

De algemeen directeur

 • Ambtelijke aansturing: de algemeen directeur is hoofd van het personeel en leidt de gemeentelijke en OCMW-diensten. Hij of zij is eindverantwoordelijke voor de organisatiebeheersingssystemen en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer, zoals bepaald door de raad (zie verder).
 • Werking van de diensten: de algemeen directeur staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en gedraagt zich naar de instructies van diverse organen en personen binnen het bestuur, afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden.

Het managementteam

 • Ondersteuning: het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van gemeente en OCMW bij beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de interne communicatie.
 • Samenstelling: de samenstelling van het managementteam wordt goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad, een bevoegdheid die gedelegeerd kan worden. De burgemeester of een aangewezen schepen maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam. In Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten zetelen zowel de burgemeester als de OCMW-voorzitter in het managementteam.

De leidinggevende

 • Eerste aanspreekpunt: de leidinggevende is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker voor opvolging en feedback over het functioneren, afspraken over aan- en afwezigheid, mogelijke dilemma's, opleidingsaanvragen en andere vragen.

Rol van de vakbonden

Telkens het bestuur van plan is om een algemene personeelsmaatregel te nemen (die dan vertaald wordt in de rechtspositieregeling of in aanverwante documenten) moet het hierover onderhandelen met de drie vakorganisaties ACV-Openbare Diensten, ACOD en VSOA in het Bijzonder (onderhandelings)Comité. Het Bijzonder (onderhandelings)Comité is niet te verwarren met het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Naast het Bijzonder (onderhandelings)Comité zitten de overheidsdelegatie en de vakbondsafgevaardigden ook samen in het Hoog Overlegcomité, dat vooral bevoegd is voor alles wat met welzijn op het werk te maken heeft. De beide organen (Bijzonder Comité en Hoog Overlegcomité) zijn bevoegd voor het gemeente- én OCMW-personeel en worden voorgezeten door de burgemeester die de rest van de overheidsdelegatie aanstelt. Voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs dat de rechtspositieregeling van het onderwijs volgt, is er een apart Bijzonder (onderhandelings)Comité bevoegd.

Ook interessant:

Openbaarheid van bestuur