Decreet lokaal bestuur

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen traden op 1 januari 2019 in werking, maar voor sommige is dat nog niet het geval.

Het decreet lokaal bestuur is intussen ook al enkele keren gewijzigd.

Deze pagina ondersteunt lokale besturen om met het decreet lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Voorontwerp wijzigingsdecreet goedgekeurd

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt, o.a. het decreet over het lokaal bestuur. Dit voorontwerp wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Ook het advies van de VVSG, de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt ingewonnen. Het gaat dus om een voorontwerp dat nog opnieuw door de Vlaamse regering moet worden goedgekeurd, en ook nog naar het Vlaams Parlement moet. De teksten zijn dus nog niet definitief.

Enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn het afschaffen van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen, het vroeger installeren van de nieuwe gemeenteraad en de betrachting om de persoon van de grootste coalitiefractie burgemeester te maken. Ook wil men een constructieve motie van wantrouwen invoeren als alternatief voor de structurele onbestuurbaarheid. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bundelt alle informatie over dit voorontwerp.

Decreet en decreetwijzigingen

Uitvoeringsbesluiten

Ondersteunend materiaal

Recente kennisitems

Kennisitem - 10-04-2020
Rapportering over de organisatiebeheersing
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
Modellen politieke organen
# Politiek bestuur, Burgerzaken, Decreet Lokaal Bestuur, Politieke organen en verkiezingen, Openbaarheid van bestuur, Deontologie & integriteit, Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model 3
Kennisitem - 01-12-2020
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 07-12-2020
Politiek verlof (bijna) afgestemd op decreet Lokaal Bestuur
# Decreet Lokaal Bestuur Lees meer