De offerte is de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die hij biedt. Enkel voor de openbare en niet-openbare procedure regelt de wet de inhoud van de offerte.

Een aanvraag tot deelneming is de schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden in het kader van de in artikel 2, 11°, bedoelde procedure.

Een inschrijver mag slechts één offerte (of aanvraag tot deelneming) per opdracht indienen. Een onderneming kan niet deelnemen aan meer dan één combinatie die elk een offerte indienen en de onderneming kan ook geen offerte indienen met een combinatie en dan nog zelf een offerte indienen.  Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Uiteraard blijft het bij onderhandelingsprocedures nog wel mogelijk om een definitieve offerte in te dienen.

Het elektronisch indienen van de offerte via e-Tendering is verplicht vanaf

  • 30 juni 2016 voor aankoopcentrales vanaf de Europese bekendmakingsdrempels;
  • 18 oktober 2018 voor opdrachten vanaf de Europese bekendmakingsdrempels;
  • 1 januari 2020 voor opdrachten onder de Europese bekendmakingsdrempels;
  • 1 september 2023 voor de onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking.

Per procedure worden er verschillende minimale indieningstermijnen ingeschreven in de wetgeving.

Bij sommige procedures wordt de minimale termijn ingekort als je als aanbesteder gebruik maakt van e-tendering. In de praktijk zal je dus quasi altijd die vermindering kunnen toepassen.

Indieningstermijn wetgeving overheidsopdrachten 2016

Offertes dienen tijdig te worden ingediend. Deze indieningstermijn wordt in de opdrachtdocumenten vastgelegd. Laattijdige aanvragen tot deelneming of laattijdige offertes worden niet aanvaard.

Het spreekt voor zich dat de aanbesteder de aanvraag tot deelneming of de offerte pas mag openen als de limietdatum en het limietuur verstreken is. Dit om de gelijkheid van de kandidaten of inschrijvers te waarborgen.

De aanbesteder kan perfect zelf kiezen wanneer hij de aanvraag tot deelneming of offerte opent. Enkel bij de openbare en niet openbare procedure moet de aanbesteder het moment van opening van de offertes in de opdrachtdocumenten vermelden.

Het wordt steeds aan te raden een PV van opening te maken. In e-Tendering kan dit makkelijk aangemaakt worden.

Naar pagina

overheidsopdrachten