De aanbesteder baseert zijn gunning op de economisch meest voordelige offerte. Dit wordt in artikel 81 van de wet overheidsopdrachten verduidelijkt.

De economisch meest voordelige offerte kan vastgesteld worden:

  1. Op basis van prijs
  2. Op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten
  3. Rekening houdend met de beste prijs-kwaliteit verhouding

Een opdracht is pas gesloten wanneer de aanbestedende overheid binnen de verbintenistermijn aan de gekozen inschrijver, de opdrachtnemer, de goedkeuring van zijn offerte heeft betekend. De verbintenistermijn is de termijn waarbinnen de inschrijver gebonden is door zijn offerte, namelijk 90 kalenderdagen, tenzij de opdrachtdocumenten een andere termijn vaststellen. Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers een vrijwillige verlenging van deze termijn vragen. De verbintenistermijn wordt geschorst indien er na de informatie over de gunningsbeslissing een wachttermijn toepasselijk is.

De schorsing eindigt:

  • als er geen schorsingsvordering is ingediend binnen de wachttermijn, na verloop van deze termijn;
  • als er wel een schorsingsvordering is ingediend binnen de wachttermijn, na uitspraak van de verhaalinstantie over deze vordering;
  • in ieder geval 45 dagen na de informatie over de gunningsbeslissing.

Door de sluiting van de opdracht, komt in feite de contractuele band tot stand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit contract is gebaseerd op de opdrachtdocumenten

Naar pagina

Overheidsopdrachten