Auteur:

Gepubliceerd op: 01-07-2021

Vanaf 1 juli treden de kwaliteitsmaatregelen voor de ouderenzorg in werking die werden afgesproken in het Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. De sociale partners en de Vlaamse regering bieden de woonzorgcentra hiermee de nodige stimulansen om meer personeel aan te trekken en de kwaliteit te versterken. We doen dit enerzijds door de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra te verhogen, anderzijds vragen we aan de werkgevers om de impact van de bijkomende middelen op de tewerkstelling te bespreken met de representatieve werknemersvertegenwoordiging binnen het bevoegde sociaal overlegorgaan.

De aanpassingen aan het besluit Vlaamse sociale bescherming die uitvoering geven aan deze kwaliteitsmaatregelen werden op 25 juni principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering (besluitnota aan de Vlaamse regering) en worden nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Raad WVG en de Raad van State. Wellicht volgt een definitieve goedkeuring nog voor het zomerreces.

Dit akkoord is historisch omdat het een einde maakt aan de structurele ongelijke financiering voor bewoners met een zwaar zorgprofiel in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het voorziet tevens in een hogere financiering van het 'bovennorm personeel'. De VVSG is tevreden dat ook onze vraag naar flexibiliteit binnen de personeelsnormen en een betere financiering voor de zorg van bewoners met beginnende dementie in woonzorgcentra, werd meegenomen.

De budgettaire maatregelen in een notendop

De sociale partners en de Vlaamse regering kwamen tot een akkoord om via een structurele investering van 146 miljoen euro maximaal in te zetten op bijkomende tewerkstelling. Op die manier kan ook de werkdruk voor de medewerkers naar omlaag en kan er meer tijd gaan naar iedere bewoner. Volgens de analyses van het kabinet en het agentschap Zorg en Gezondheid gaat het voor de publieke sector over 680 voltijds equivalenten extra.

Met een jaarlijks recurrent budget van ongeveer 100 miljoen euro dat vanaf dit jaar ingezet wordt, worden de financieringsnormen voor alle bewoners met een zwaar zorgprofiel (een ‘B, C, of Cd-zorgprofiel’) in zowel woonzorgcentra als centra voor kortverblijf opgetrokken tot op het niveau van woongelegenheden met een bijkomende erkenning (RVT- erkenning). Het gaat over meer dan 11.300 bewoners met een zwaar zorgprofiel waarvoor de personeelsinzet drastisch stijgt.

Daarnaast wordt een budget van bijna 46 miljoen euro vrijgemaakt voor kwaliteitsmaatregelen in de vorm van extra personeel. Deze middelen worden ingezet om de zorg voor personen met beginnende dementie te versterken en om te voorzien in een hogere financiering van het 'bovennorm personeel". In het belang van de zorg op maat en het woon- en leefklimaat van iedere bewoner worden er tevens flexibiliteitsmaatregelen voorzien, op die manier kunnen er meer personeelsleden met verschillende zorg- en welzijnsdiploma’s worden aangeworven.

 

Uitrol gemeenschappelijke functieclassificatie: work in progress

Naast de kwalitatieve maatregelen bevat het VIA-6-akkoord ook een luik koopkracht. Een van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC in alle zorgvoorzieningen, te beginnen met de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging. In de private woonzorgcentra is men daarmee reeds gestart in 2019, voor de publieke sector moet nog een heel traject afgelegd worden. De presentatie geeft de opeenvolgende mijlpalen goed weer. Een recente update van de realisaties binnen het luik koopkracht voor de medewerkers van de publieke ouderenzorg vind je hier.

Sla voor meer info de VVSG informatienota over het VIA-6 deelakkoord kwaliteit na.

Emme Vandeginste