Auteur:

Gepubliceerd op: 28-06-2021

Eén van de belangrijkste koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord is de uitrol van de gemeenschappelijke functieclassificatie IFIC in alle zorgvoorzieningen, te beginnen met de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging. In de private woonzorgcentra is men daarmee reeds gestart in 2019, voor de publieke sector moet nog een heel traject afgelegd worden. Om de voorzieningen en de lokale  besturen hierop voor te bereiden organiseerden de sociale partners de afgelopen weken in samenwerking met de vzw IFIC een reeks digitale opleidingen. In deze opleiding komt ook het tijdspad van het implementatietraject aan bod. Dit tijdspad bevat de verschillende processtappen die gezet moeten worden op centraal en lokaal niveau en maakt een realistische inschatting van de tijd die voor elke stap nodig is. Hierrond zijn afspraken met de sociale partners (VVSG en de drie overheidsvakbonden) en de vzw IFIC.

Op basis van dit tijdspad is de uitrol van IFIC in de woonzorgcentra voorzien tegen eind maart 2022, met de mogelijkheid om de nieuwe IFIC-barema’s met terugwerkende kracht in te voeren vanaf 1 januari 2022. Deze timing is iets minder ambitieus dan wat in het VIA6-akkoord staat maar is realistischer gelet op de stappen die nog gezet moeten worden. De presentatie geeft deze stappen goed weer.

Het VIA6-akkoord bevat ook reeds voor het jaar 2021 een budget dat aan koopkracht besteed kan worden. Voor de ouderenzorgvoorzieningen gaat het over een budget dat 6% van de loonmassa omvat. Gaat dat budget dan verloren voor het personeel van de ouderenzorg indien men IFIC past uitrolt in 2022? Geenzins.

Vooreerst gaat een deel van het budget koopkracht van 2021 naar de verhoging van de eindejaarstoelage. In 2021 ontvangen alle personeelsleden in de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging twee verhogingen: een verhoging die reeds werd toegekend in het voorjaar van 2021 en betrekking heeft op de eindejaarstoelage 2020, en dezelfde verhoging die betrekking heeft op de eindejaarstoelage 2021 die in december 2021 uitgekeerd wordt. Zoals voor alle personeelsleden van de lokale besturen, gaat het om een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5% naar 3,6% van het jaarsalaris (+1,1%).

Voor het personeel in de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging komt er daar bovenop ook nog een verhoging van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage. Dat maakt dat deze verhoging ongeveer 1,5% extra koopkracht betekent en dat twee keer in 2021, dus samen ongeveer 3%. Het resterende deel van het budget koopkracht gaat niet verloren en zal aan koopkrachtmaatregelen besteed worden, zo werd afgesproken met de vakbonden. Over welke koopkrachtmaatregelen dat gaat is nog niet afgesproken en zal onder andere afhangen van het volledige kostenplaatje van de uitrol van de IFIC-functieclassificatie. Enige voorzichtigheid dringt zich op omdat we tot op heden nog geen gedetailleerd zicht hebben op de reële kostprijs van deze uitrol.

Piet Van Schuylenbergh