Een woonzorgcentrum is een voorziening die permanente opvang, verzorging en huisvesting aanbiedt aan personen van 65 jaar of ouder, die niet meer thuis kunnen wonen. De zorg en ondersteuning in het woonzorgcentrum omvat persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, …), huiselijke hulp (poetsen, maaltijden, …),  verpleegkundige zorg, animatie en sociale netwerkvorming, activering en psychosociale ondersteuning. Dit alles in een woonomgeving aangepast aan de noden van de oudere bewoners.

Een centrum voor kortverblijf biedt gedurende een beperkte periode dag en nacht huisvesting en ouderenzorg. Het richt op gebruikers van 65 jaar of ouder, die om verschillende redenen nood hebben aan tijdelijke verzorging en opvang (bv. ontlasten van de mantelzorger). Een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum. De aangeboden zorg en ondersteuning is grotendeels gelijk aan die in het woonzorgcentrum.

Erkenning

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf zijn erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf moeten dus voldoen aan de erkennings- en kwaliteitsnormen. De Vlaamse Zorginspectie controleert periodiek hun werking.  

Financiering

Vanaf 1 januari 2019 is de financiering van de woonzorgcentra een Vlaamse aangelegenheid. De financiering gebeurt in de context van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit is geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd op 30 november 2018.

De financiering bestaat uit twee luiken:

  • de tegemoetkoming voor zorg (vanaf 1 juli 2019 omvat dit ook de financiering van het ondersteunend personeel); en
  • de tegemoetkoming eindeloopbaan.

In cijfers

Op 1 mei 2017 waren er 217 openbare woonzorgcentra in 154 gemeenten, samen goed voor iets meer dan 24.000 woongelegenheden. Daarnaast waren op 1 mei 164 openbare centra voor kortverblijf in 128 gemeenten, goed voor iets meer dan 600 woongelegenheden.

Links