Wat is basisbereikbaarheid?

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd openbaar vervoer.

De basisprincipes van basisbereikbaarheid:

 • vraaggestuurd aanbod;
 • een geïntegreerde benadering van alle vervoermodi: trein, bus- en tramlijnen, collectieve taxi's en buurtbussen;
 • combimobiliteit met een belangrijke rol in het voor- en natraject voor deelfietsen, autodelen… als onderdeel van combimobiliteit waarbij vlot overstappen tussen verschillende vervoermiddelen mogelijk is op mobipunten;
 • vierlagig netwerk;
 • Een sterke samenwerking met de steden en gemeenten via de vervoerregioraden.

Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan:

 • het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer
 • het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen
 • het aanvullend net met buslijnen zoals functioneel vervoer ( schoolbussen) of geregeld vervoer tussen kernen met een kleinere capaciteit een lagere frequentie 
 • het vervoer op maat zoals buurtbussen en ov-taxi’s dat zorgt voor het vervoer naar het kernnet en het treinnet

Vlaanderen werd onderverdeeld in vijftien vervoerregio’s.

Kaartje vervoerregio's

Vlaanderen is ingedeeld in vijftien vervoerregio's:

 

In deze vervoerregio’s krijgen via de vervoerregioraad de steden en gemeenten een grotere rol bij het uittekenen van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Per vervoerregio is er een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert. Zodoende wordt er op een ‘hoger’ niveau aan samenwerking, overleg en participatie gedaan. De uitrol van de nieuwe vervoersnetten is voorzien voor december 2021. 

Wie bepaalt?

 

Het decreet basisbereikbaarheid voorziet mobiliteitsplannen op de volgende niveaus:

 • Mobiliteitsvisie Vlaanderen 2050
 • een regionaal mobiliteitsplan per vervoerregio met uitrol vanaf januari 2022;
 • een gemeentelijk mobiliteitsplan, wat in tegenstelling tot voorheen facultatief is.

Voor meer info https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers