Het decreet over het lokaal bestuur omschrijft enkele situaties waarbij je als raadslid tijdelijk vervangen kan worden door een opvolger zonder dat je daardoor definitief het mandaat verliest. Na het beĆ«indigen van deze periode van verhindering word je automatisch terug raadslid en wordt je vervanger automatisch weer opvolger. Zo een tijdelijke vervanging kan bij:

  • een afwezigheid van ten minste twaalf weken wegens medische redenen, studieredenen of verblijf in het buitenland (vervanging op vraag met een recent geneeskundig getuigschrift met de minimale tijd van afwezigheid of een attest van de onderwijsinstelling of de opdrachtgever);
  • ouderschapsverlof voor de geboorte of adoptie van een kind (vervanging op vraag);
  • een afwezigheid van ten minste twaalf weken wegens palliatief verlof of verlof voor de bijstand of de verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad (vervanging op vraag met een schriftelijk verzoek en een verklaring op erewoord zonder de naam van de patiĆ«nt te moeten vermelden);
  • het raadslid dat Europees Commissaris is (vervanging op vraag);
  • het raadslid dat geschorst is voor inbreuken op de kieswetgeving.

Het raadslid vraagt (behalve bij een schorsing voor inbreuken op de kieswetgeving) zelf om te worden vervangen. Is een zieke mandataris zelf niet meer in staat om zijn vervanging te vragen, dan wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering van de gemeenteraad waarop hij niet aanwezig kan zijn en dat zolang zijn afwezigheid duurt.
Wie verhinderd is als gemeenteraadslid, is dat automatisch ook als OCMW-raadslid.

Modeldocumenten

Andere interessante informatie:

Periode van je mandaat