De horecasector is een belangrijk gegeven binnen de steden en gemeenten. Een sterke en kwalitatieve horeca draagt niet alleen bij tot de werkgelegenheid, het is tegelijkertijd een uithangbord van de gemeente. Naast de rol van aantrekkingspool voor bezoekers, vormt het ook voor de inwoners een essentieel onderdeel van het sociaal weefsel.   

In het verleden werd zelden een gericht beleid gevoerd naar de horecasector.  Ondertussen zetten meer en meer steden en gemeenten resoluut in op een kwalitatieve horecasector, met onder meer de opmaak van horecabeleidsplannen en –actieplannen.  Deze plannen vormen een nuttig instrument om structureel en planmatig te werken aan de horeca en zijn kwaliteit.  De stad fungeert hierbij als trekker maar de horeca krijgt veel inspraak.  Het intensieve overleg maakt het mogelijk om de banden aan te halen tussen stad en de – vele en erg verscheiden - horeca-uitbaters. 

Horeca heeft raakpunten met verschillende beleidsdomeinen, zoals economie, stedenbouw, toerisme, jeugd, leefmilieu enz. Ook de politie en de brandweer zijn betrokken, vanuit de invalshoeken openbare orde, veiligheid en preventie. Een eenduidig en sterk horecabeleid vereist daarom voldoende overleg en coördinatie.

Ook de horeca zelf is niet onder één noemer te vatten. De verschillende branches hebben niet allemaal dezelfde vragen en behoeften.  

Naast de veelheid aan betrokken stadsdiensten en de verscheidenheid binnen de horecasector zijn de reglementeringen en handhaving niet altijd overzichtelijk en duidelijk. Met deze website willen we bijdragen aan een sterk beleid en een adequate dienstverlening naar de horecasector. 

De VVSG heeft bovendien een horecawerkgroep, waarin vertegenwoordigers van verschillende steden en gemeenten samenkomen met het oog op uitwisseling van kennis en ervaring, en om samen knelpunten aan te pakken. De werkgroep wordt ook ingezet in het kader van beleidsvoorbereidend werk en voor de belangenbehartiging naar de andere overheden.