Sluiting kinderopvang: rol lokaal bestuur

Ondersteunen van ouders bij de zoektocht naar een alternatief

Lokale besturen en loketten vervullen een belangrijke coördinerende rol wanneer de vergunning van een opvang wordt geschorst of opgeheven en ouders, soms tijdelijk, een opvangplaats nodig hebben. In het stappenplan van Opgroeien vind je informatie over het verloop en de taakverdeling in de communicatie en handvaten bij de te ondernemen stappen.

Als lokaal bestuur word je mondeling op de hoogte gebracht van de beslissing tot sluiting. Hiertoe neemt de intersectorale medewerker van Opgroeien contact op met zowel de politieke (burgemeester en/of schepen) als ambtelijke aanspreekpersoon (verantwoordelijke regierol kinderopvang). Opgroeien streeft ernaar dit te doen minstens 1 dag voordat de organisator en ouders geïnformeerd worden. Bij een beslissing omwille van dringende noodzakelijkheid zal dit niet altijd mogelijk zijn. De ouders en de organisator zelf zijn op dat moment nog niet op de hoogte. Deze info is dus nog vertrouwelijk. De verwittiging is enkel en alleen bedoeld om jou als lokaal bestuur te kunnen voorbereiden op jouw opdracht. Je kan dus op dit moment nog geen contact opnemen met andere organisatoren met het oog op de voorbereiding van de vervangopvang.

Meer informatie over de werking van een lokaal loket kinderopvang vind je hier.
 
Tijdelijke vervangcapaciteit mogelijk maken

Niet alle ouders die op zoek moeten naar een nieuwe opvangplaats door een plotse sluiting of schorsing kunnen terecht in de bestaande kinderopvang. De Vlaamse regering voorziet daarom tijdelijk een subsidie voor organisatoren die tijdelijke vervangcapaciteit organiseren voor ouders die hun kinderopvangplaats verloren door schorsing of sluiting door Opgroeien. 
Op vrijdag 23 december gaf de Vlaamse Regering definitieve goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het ontwerpbesluit van 7 oktober 2022 dat de tijdelijke vervangcapaciteit regelt. De maatregel is nu ook van toepassing na stopzetting door de organisator zelf omwille van faillissement of overmacht (bv. door brand). Ook de periode waarop deze subsidie kan worden ingezet is verlengd.

Organisatoren die toestemming hebben en aan de voorwaarden voldoen, kunnen dus een subsidie krijgen voor de realisatie van tijdelijke vervangcapaciteit. De lokale besturen en Lokale Loketten nemen hierin een coördinerende rol op en vragen de toestemming aan Opgroeien.

Meer info over de tijdelijke vervangcapaciteit en de rol van het lokaal bestuur lees je hier.

Toezicht op sluiting: rol van de burgemeester

Wil je meer informatie over deze opdracht van de burgemeester? Raadpleeg dan zeker onze nota over de rol van de burgemeester bij de sluiting van een kinderopvanglocatie.

​Alvorens iemand met kinderopvang van baby's en peuters kan starten, moet hij een vergunning hebben en aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn niet voor niets in het leven geroepen. Ze zijn er ter bescherming van de kinderen, de ouders en het personeel. Ouders die hun kind naar de opvang brengen moeten er kunnen op vertrouwen dat hun kind veilig en goed wordt opgevangen, komt dit in het gedrang dan moet er natuurlijk opgetreden worden.

Bij de aanpak van onveilige situaties in opvanglocaties krijgen lokale besturen een belangrijke rol toebedeeld door de nieuwe gemeentewet, het Decreet Lokaal Bestuur en het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. De burgemeester heeft de opdracht om er op toe te zien dat eenkinderopvanglocatie die geen vergunning van Kind en Gezin meer heeft, ook effectief de deuren sluit.

De aanpak en omgang met dergelijke situaties is maatwerk. De burgemeester moet, naargelang de omstandigheden, zelf de meest gepaste werkwijze bepalen.  

Recente items

VVSG in gesprek met minister Crevits over betere aanpak bij sluiting kinderopvanginitiatief 1
Nieuws - 15-12-2022
VVSG in gesprek met minister Crevits over betere aanpak bij sluiting kinderopvanginitiatief
# Kinderopvang en gezinsbeleid, Sluiting kinderopvanglocatie, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer