Elektrische fietsen kennen al geruime tijd een boost, voor de personenwagens ervaren gemeenten ook stilaan een groei. Een forse groei zou er over een tweetal jaar een feit zijn. Gemeenten kunnen dus maar beter voorbereid zijn. Onder meer (semi-)publieke laadinfrastructuur en het flankerend parkeerbeleid vragen daarbij de nodige aandacht.

De Vlaamse Regering keurde eind 2021 de conceptnota “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025” goed. Daarin legt ze de basisprincipes vast voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen. 
Het departement MOW stelde er een korte presentatie over samen. In dat kader stelde de VVSG deze adviesnota op.

Momenteel wordt de conceptnota verder geconcretiseerd. Zo wordt er een methodiek ontwikkeld om potentieelkaarten op te maken, waaruit kan afgeleid worden waar het het meest opportuun is om laadpalen te plaatsen.

Tot eind 2020 stond Fluvius in voor een verregaande ontzorging van de steden en gemeenten bij het plaatsen van laadpalen. Die ondersteuning dooft nu uit, maar een nieuwe aanpak is nog in voorbereiding. Het is niet de bedoeling dat alle steden en gemeenten nu apart zouden moeten aanbesteden (wat niet wil zeggen dat het hen niet toegelaten is), maar hoe de nieuwe aanbesteding precies zal verlopen is nog onduidelijk.
In een overgangsfase raden we alvast aan om bij (her)inrichtingen waarbij op termijn ook een laadpaal zou moeten geplaatst worden (bv bij Mobipunten), alvast een aansluiting te voorzien. Zodat achteraf de verharding niet opnieuw moet opengegooid worden.

Sinds 11 maart 2021 moeten bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd verplicht laadpunten moeten worden voorzien (zie ook bericht departement Omgeving, hun webpagina hierover en artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit 19.11.2010). 

Gemeenten krijgen vragen van inwoners die geen mogelijkheid hebben om hun voertuig op eigen terrein te parkeren (geen garage, geen oprit), om over het trottoir een laadkabel te mogen leggen van hun eigen laadinstallatie naar hun elektrische wagen.
Gemeenten gaan zeer terughoudend met deze vraag om, in die mate dat ons geen voorbeelden bekend zijn van gemeenten waar het toegelaten is.
De VVSG stelde een beknopte leidraad samen met de juridische context en aanbevelingen.

De bestaande regelgeving maakt het niet makkelijk om op een adequate manier de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te signaleren en te handhaven.

De VVSG pleit rond verschillende items voor aanpassingen, waaronder:

  • de wegcode
  • het reglement van de wegbeheerder
  • de opvraagbare DIV-gegevens bij controles.

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we graag naar onze specifieke webpagina ‘Parkeren elektrische voertuigen’.

Op de website van het Vlaamse departement Omgeving vindt meer informatie over elektrische mobiliteit: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be, met onder meer 

Recente kennisitems

E-mobiliteit 1
Kennisitem - 09-02-2021
E-mobiliteit
# Mobiliteit, E-mobiliteit Lees meer