Elektrische fietsen kennen al geruime tijd een boost, voor de personenwagens ervaren gemeenten ook stilaan een groei. Een forse groei zou er over een tweetal jaar een feit zijn. Gemeenten kunnen dus maar beter voorbereid zijn. Onder meer (semi-)publieke laadinfrastructuur en het flankerend parkeerbeleid vragen daarbij de nodige aandacht.

Momenteel wordt de conceptnota "Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025" (zie hoger) verder geconcretiseerd.

De Vlaamse overheid stelde een studiebureau aan om de centrumsteden te begeleiden bij het opstellen van hun potentieelkaarten. Voor de andere steden en gemeenten werd een behoefteanalyse opgemaakt, die resulteerde in een streefcijfer per gemeente om zo met alle gemeenten samen te komen tot de doelstelling van 35.000 laadpunten tegen 2025. De behoefteanalyse gebeurde op basis van verschillende relevante parameters, zoals aantal inwoners, aantal voertuigen, bevolkingsdichtheid, bebouwing, inkomen.

Om te vermijden dat alle steden en gemeenten apart zouden moeten aanbesteden, organiseerde het departement MOW een Vlaams-brede aanbesteding: op basis van het 'uitvoeringsbesluit over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen' is per regio een 'CPO' (laadpaalleverancier) aangeduid die de laadpalen plaatst. Sinds 1 september 2022 is het Vlaams aanvraagloket operationeel. Langs die weg kan hetzij door een inwoner (principe 'paal volgt wagen', via het publiek loket van MOW), hetzij op basis van het principe 'paal volgt paal' (bijkomende paal bij heel frequent gebruik van de initiële laadpaal), hetzij door gemeenten op strategische plaatsen op hun grondgebied, een laadpaal aangevraagd worden. Gemeenten die niet op voorhand voor de 'opt out' kozen, worden geacht van deze Vlaamse concessie af te nemen. Voor specifieke projecten is overleg mogelijk met MOW en de aangeduide CPO voor uw regio.
Meer info op de webpagina 'Lokale besturen en publieke laadinfrastructuur' van de Vlaamse overheid, in deze mailing van minister Peeters naar alle gemeenten begin juli 2022, de mobiliteitsbrief van maart 2022 over Elektrisch Laden, deze leidraad Lokaal Laden (maart 2022) en deze presentatie van dMOW op infosessies Mobibaden Onder Stroom (sept.-okt. 2022).

De inplanting van laadpalen op het gemeentelijk openbaar domein wordt mee bepaald door de aanwezige netcapaciteit. Voor vragen over de netcapaciteit in uw gemeente in functie van de inplanting van publieke laadpalen, kan je terecht bij uw relatiebeheerder van Fluvius, die de actuele netkaart voor uw gemeente kan bezorgen. Meer info over die capaciteitsvoorwaarden en -mogelijkheden vind je in deze presentatie.
Tot eind 2020 stond Fluvius in voor een verregaande ontzorging van de steden en gemeenten bij het plaatsen van laadpalen. Die ondersteuning is nu uitgedoofd. Voor vragen bij de exploitatie van de laadpalen die via deze weg geplaatst zijn (via Allego) kunt u terecht bij deze ‘veel gestelde vragen’ van Fluvius. De aanvragen die Fluvius ontving na 2020 worden opgevist door dMOW in de nieuwe hierboven vermelde aanbesteding. 

In afwachting van een effectieve plaatsing raden we aan om bij (her)inrichtingen waarbij op termijn ook een laadpaal zou moeten geplaatst worden (bv bij heraanleg wegen, bij Mobipunten, bij verkavelingen), alvast een aansluiting te voorzien. Zodat achteraf de verharding niet opnieuw moet opengebroken worden.

Hou bij de inplanting voldoende rekening met de vlotte en veilige doorgang voor de andere weggebruikers. Plaats de laadpaal dus bij voorkeur niet op een (smal) voetpad, maar bv tussen de twee parkeerplaatsen die aan die paal kunnen laden, of in de berm. Hou ook zoveel mogelijk rekening met de bredere ruimtelijke context (bv. de laadpunten samenbrengen in een e-hub). Ook de Vlaamse bouwmeester doet daar een warme oproep voor. De plaatsing van een laadpaal is vrijgesteld van een omgevingsvergunning (niet van een vergunning inname openbaar domein). Meer info in deze presentatie van de VVSG op de VVSG Klimaatdag (oktober 2022).

Gemeenten krijgen vragen van inwoners die geen mogelijkheid hebben om hun voertuig op eigen terrein te parkeren (geen garage, geen oprit), om over het trottoir een laadkabel te mogen leggen van hun eigen laadinstallatie naar hun elektrische wagen.
Gemeenten gaan behoedzaam met deze vraag om. 
De VVSG stelde een beknopte leidraad samen met de juridische context en aanbevelingen.

Het is niet altijd makkelijk om op een adequate manier de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te signaleren en te handhaven.

De VVSG bepleitte rond verschillende items voor aanpassingen, waaronder:

  • de wegcode: ‘verplicht laden’; symbool elektrische voertuigen kunnen integreren op het verkeersbord E9; laden = parkeren
  • het reglement van de wegbeheerder: herziening is in voorbereiding, met mogelijkheid meer onderborden
  • de opvraagbare DIV-gegevens bij controles: decretale basis voor machtiging opvragen brandstofgegevens 

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we graag naar onze specifieke webpagina ‘Parkeren elektrische voertuigen’.

De Vlaamse Regering keurde eind 2021 de conceptnota “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025” goed. Daarin legt ze de basisprincipes vast voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen.
Het departement MOW stelde er een korte presentatie over samen. In dat kader stelde de VVSG deze adviesnota op.

Sinds 11 maart 2021 moeten bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd verplicht laadpunten worden voorzien (zie ook bericht departement Omgeving, hun webpagina hierover en artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit 19.11.2010).

Het Fireforum heeft richtlijnen brandveiligheid (‘regels van goed vakmanschap’) voor het parkeren en laden van EV’s in (ondergrondse) parkings gepubliceerd voor de brandweer. Zie ook het bericht van Agoria hierover.

De Vlaamse overheid lanceert ook projectoproepen ivm subsidies voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein, zoals parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …Mogelijks volgend jaar opnieuw.
Bovendien kunnen bedrijven genieten van een federale belastingaftrek van 200 % voor investeringen van 01.09.2021 tot 31.03.2023  (daarna 150 % voor investeringen tot 31.08.2024).
Het zijn voor alle duidelijkheid niet de gemeenten die deze laadpalen plaatsen (en subsidie kunnen aanvragen), wel de ondernemingen zelf. Los van deze projectoproep denken sommige bedrijven met verschillende vestigingsplaatsen ook actief na over het plaatsen van semipublieke (snel)laadinfrastructuur (bv. Proximus, bv. Fluvius). Het loont dus zeker de moeite om bij het uitstippelen van uw lokaal laadpaalbeleid ook met relevante bedrijven op uw grondgebied contact op te nemen (dit kan immers ook toe bijdragen dat er minder publieke laadpalen geplaatst moeten worden en dat die – dus – ruimtelijk kwaliteitsvoller ingepast kunnen worden in het gemeentelijk openbaar domein).

In het Lokaal Energie- en Klimaatpact is onder meer een 'werf' omtrent elektrische deelmobiliteit opgenomen, dus met subsidiemogelijkheid voor gemeenten.

Op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be van de Vlaamse overheid vind je meer informatie over elektrische mobiliteit, met onder meer 

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verspreidde volgende nota

en Autodelen.net samen met Departement Omgeving

en het Vlaams Instituut Gezondheid Leven

Het Nederlandse Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) brengt ook heel wat info samen, onder andere op 

Recente items

Wegcode: belangrijke wijzigingen voor de wegbeheerder 1
Nieuws - 05-10-2022
Wegcode: belangrijke wijzigingen voor de wegbeheerder
# Mobiliteit, E-mobiliteit, Fietsmobiliteit, Parkeren, Omgeving, Veiligheid Lees meer
E-mobiliteit 2
Kennisitem - 09-02-2021
E-mobiliteit
# Mobiliteit, E-mobiliteit Lees meer