Elektrische fietsen kennen al geruime tijd een boost, voor de personenwagens ervaren gemeenten ook stilaan een groei. Een forse groei zou er over een tweetal jaar een feit zijn. Gemeenten kunnen dus maar beter voorbereid zijn. Onder meer (semi-)publieke laadinfrastructuur en het flankerend parkeerbeleid vragen daarbij de nodige aandacht.

De Vlaamse Regering keurde eind 2021 de conceptnota “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025” goed. Daarin legt ze de basisprincipes vast voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen.
Het departement MOW stelde er een korte presentatie over samen. In dat kader stelde de VVSG deze adviesnota op.

Sinds 11 maart 2021 moeten bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd verplicht laadpunten moeten worden voorzien (zie ook bericht departement Omgeving, hun webpagina hierover en artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit 19.11.2010).

Het Fireforum heeft richtlijnen (‘regels van goed vakmanschap’) voor het parkeren en laden van EV’s in (ondergrondse) parkings gepubliceerd. Zie ook het bericht van Agoria hierover.

De Vlaamse overheid voorzag in een projectoproep subsidies voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein, zoals parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations … Bovendien kunnen bedrijven genieten van een federale belastingaftrek van 200 %.
Gemeenten kunnen deze mogelijkheid uiteraard ook zelf actief voorstellen deze ondernemingen en andere partners op hun grondgebied. Het zijn voor alle duidelijkheid niet de gemeenten die deze laadpalen plaatsen (en subsidie konden aanvragen), wel de ondernemingen zelf.

In juni 2021 keurde de Vlaamse regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact, met daarbij onder meer een 'werf' omtrent elektrische deelmobiliteit.

Momenteel wordt de conceptnota "Aanpak uirtol laadinfrastructuur 2021-2025" (zie hoger) verder geconcretiseerd. Zo wordt er een methodiek ontwikkeld om potentieelkaarten op te maken, waaruit kan afgeleid worden waar het het meest opportuun is om laadpalen te plaatsen. De Vlaamse overheid stelde een studiebureau aan om de centrumsteden te begeleiden bij het opstellen van hun potentieelkaarten. Daarna zal aanluitend hierop die opgebouwde know how ook aangereikt worden door de andere steden en gemeenten, met begeleidende ondersteuning.

Tot eind 2020 stond Fluvius in voor een verregaande ontzorging van de steden en gemeenten bij het plaatsen van laadpalen. Die ondersteuning dooft nu uit. Het is niet de bedoeling dat alle steden en gemeenten nu apart zouden moeten aanbesteden (wat niet wil zeggen dat het hen niet toegelaten is), een nieuwe Vlaams-breed georganiseerde aanbesteding is in voorbereiding: het decreet 16.07.2021 over ‘zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen’ (Inforum 348839) biedt een basiskader, een uitvoeringsbesluit is een eerte keer (principieel) goedgekeurd, en op basis daarvan zal de Vlaamse overheid per regio een ‘CPO’ (laadpaalleverancier) aanduiden die de laadpalen plaatst. Dit laatste hetzij op vraag van een inwoner (principe ‘paal volgt wagen’, via het publiek loket van MOW), hetzij op vraag van gemeenten op strategische plaatsen op hun grondgebied. Dit zou in de loop van 2022 operationeel moeten zijn.

In afwachting raden we aan om bij (her)inrichtingen waarbij op termijn ook een laadpaal zou moeten geplaatst worden (bv bij heraanleg wegen, bij Mobipunten, bij verkavelingen), alvast een aansluiting te voorzien. Zodat achteraf de verharding niet opnieuw moet opengegooid worden.
Gemeenten die sneller een laadpaal willen plaatsen, kunnen die uiteraard ook zelf aanbesteden. Het is belangrijk om daar de correcte voorwaarden (bv ivm technische vereisten, data sharing, rotatietarief) in op te nemen (voorbeeldbestekken zijn opvraagbaar bij Erwin Debruyne). U kunt hierbij best de voorwaarden overnemen uit het voormelde uitvoeringsbesluit.

Hou bij de inplanting voldoende rekening met de vlotte en veilige doorgang voor de andere weggebruikers. Plaats de laadpaal dus bij voorkeur niet op een (smal) voetpad, maar bv tussen de twee parkeerplaatsen die aan die paal kunnen laden, of in de berm.

Gemeenten krijgen vragen van inwoners die geen mogelijkheid hebben om hun voertuig op eigen terrein te parkeren (geen garage, geen oprit), om over het trottoir een laadkabel te mogen leggen van hun eigen laadinstallatie naar hun elektrische wagen.
Gemeenten gaan behoedzaam met deze vraag om. 
De VVSG stelde een beknopte leidraad samen met de juridische context en aanbevelingen.

De bestaande regelgeving maakt het niet makkelijk om op een adequate manier de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te signaleren en te handhaven.

De VVSG pleit rond verschillende items voor aanpassingen, waaronder:

  • de wegcode: KB met wijzigingen is in voorbereiding (‘verplicht laden’; symbool elektrische voertuigen kunnen integreren op het verkeersbord E9; laden = parkeren)
  • het reglement van de wegbeheerder: herziening is in voorbereiding (met mogelijkheid meer onderborden)
  • de opvraagbare DIV-gegevens bij controles: decretale basis voor machtiging opvragen brandstofgegevens is in voorbereiding

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we graag naar onze specifieke webpagina ‘Parkeren elektrische voertuigen’.

Op de website van het Vlaamse departement Omgeving vindt meer informatie over elektrische mobiliteit: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be, met onder meer 

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verspreidde volgende nota

en Autodelen.net samen met Departement Omgeving

Het Nederlandse Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) brengt ook heel wat info samen, onder andere op 

In enkele parlementaire vragen worden verschillende deelaspecten aangeraakt:

Recente kennisitems

E-mobiliteit 1
Kennisitem - 09-02-2021
E-mobiliteit
# Mobiliteit, E-mobiliteit Lees meer