Gepubliceerd op: 16-03-2023

Het regiodecreet werd op 9 maart 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt bijgevolg in werking op 19 maart 2023.

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke punten in het regiodecreet:  

  • Elke Vlaamse gemeente wordt ingedeeld in één referentieregio. Er zijn 15 referentieregio’s.  
  • Het regiodecreet is van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.  
  • Deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten uiterlijk in 2031 regioconform zijn. Afvalintercommunales krijgen 6 jaar extra.  
  • Een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan een gemotiveerde afwijking vragen aan de Vlaamse regering volgens het principe “pas toe, leg uit”. 
  • Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die regioconform zijn vervalt het goedkeuringstoezicht. In de plaats komt een voorafgaand verplicht maar niet-bindend advies. Deze bepaling wordt van kracht op 1 januari 2024. 
  • Het concept ‘regiomobiliteit’ wordt in het leven geroepen. Daarbij wordt het mogelijk dat twee of meer besturen binnen dezelfde referentieregio in hun rechtspositieregeling inschrijven dat er personeelsmobiliteit tussen deze twee of meer besturen mogelijk is. 
Belangrijke stap vooruit

Het regiodecreet is een belangrijke stap in de richting van de doelstelling die de VVSG reeds in het memorandum van 2019 opnam. De VVSG ziet de regionale schaal als een pragmatische schaal voor afstemming, planning en uitvoering van beleid dat de gemeentegrenzen overschrijdt.

In verschillende adviezen heeft de VVSG steeds gepleit voor een regiovorming die van onderuit is opgebouwd, en die zoveel mogelijk uit steeds dezelfde groep van gemeenten bestaat, met het burgemeestersoverleg als spil.  

Voor VVSG is regiovorming meer dan het afbakenen van referentieregio’s en het aanpassen van intergemeentelijke samenwerkingen die van onderuit is groeiden. Het gaat ook over de afbakening van de door de Vlaamse en federale overheid worden opgelegd of gestimuleerde samenwerkingen.  Op die manier kan het beleid optimaal op elkaar worden afgestemd. Lokale besturen kunnen zo de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen, en vaak gemeentegrensoverschrijdend zijn of gemeentegrensoverschrijdende effecten hebben, aanpakken. Lees het VVSG-advies over het regiodecreet na. 

Nu het decreet is gepubliceerd kunnen de lokale besturen verder aan de slag. Labo Regiovorming ondersteunt hen daar graag bij.

 

Elke Vastiau - Stafmedewerker