Auteur:

Gepubliceerd op: 01-06-2022

De Raad van Bestuur van de VVSG formuleerde op 18 mei 2022 haar advies over het voorontwerp regiodecreet.

Het voorontwerp regiodecreet dat door de Vlaamse regering op 1 april 2022 werd goedgekeurd omvat 3 grote luiken. Ten eerste bepaalt het voorontwerp de referentieregio’s en lijst op die manier op welke gemeente tot welke referentieregio behoort. Het voorontwerp bepaalt daarnaast de spelregels voor lokale besturen. Het gaat om het toepassingsgebied, uitzonderingen, het aanvragen van afwijkingen, en ook hoe en wanneer de lokale besturen hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten aligneren op de referentieregio’s. Ten slotte introduceert het voorontwerp ook het concept “regiomobiliteit”. Daarbij wordt het mogelijk dat twee of meer besturen binnen dezelfde referentieregio in hun rechtspositieregeling inschrijven dat er personeelsmobiliteit tussen deze twee of meer besturen mogelijk is.

In het VVSG-advies formuleert de VVSG een aantal concrete voorstellen en opmerkingen die een regiovorming van onderuit moet versterken. De VVSG is en blijft ervan overtuigd dat de regiovorming een belangrijke kans is voor lokale besturen, op voorwaarde dat de Vlaamse overheid dit proces ook ondersteunt.

De VVSG vraagt aan de Vlaamse regering dan ook een zeer duidelijk tijdspad en engagement om de eigen afbakeningen af te stemmen op de referentieregio’s en om in al het Vlaamse beleid om eenzelfde consequente en coherente manier om te gaan met de referentieregio’s. Dat is een belangrijke voorwaarde om regionaal beleid en gezamenlijke aanpak van maatschappelijke uitdagingen tot een succes te maken. Daarnaast formuleert VVSG ook een aantal vragen en technische opmerkingen bij het voorontwerp.

Elke Vastiau