Auteur:

Gepubliceerd op: 15-02-2023

Op basis van het recent gestemde regiodecreet en de voortgangsrapportering over regiovorming aan de Vlaamse regering heeft Labo Regiovorming de inventaris van samenwerkingsverbanden geactualiseerd. De inventaris toont een overzicht van de impact van de regiovorming op de werkingsgebieden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en afbakeningen op Vlaams en Federaal niveau. Het betreft 300 inventarissen voor lokale besturen en 15 inventarissen die een overzicht bieden op regioniveau.

Wat is er o.a. aangepast?
  • Gemeente Zwijndrecht is verhuisd van regio Antwerpen naar regio Waasland
  • Afvalintercommunales moeten regioconform worden tegen 2037 in plaats van 2031
  • De sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren die vanaf 2023 opgaan in de nieuwe woonmaatschappijen worden niet langer in de inventaris opgenomen.
Hoe kan Labo Regiovorming je helpen? 

In de inventaris vind je ook een praktische handleiding terug met een stappenplan om aan de slag te gaan met de afstemming op regionaal niveau. Voor alle vragen over deze inventaris kan je terecht bij regiovorming@vvsg.be. Labo Regiovorming komt ook graag naar jouw lokaal bestuur of regio om de inventaris toe te lichten. Ook kan een inventaris op maat worden opgemaakt voor gemeenten met fusieplannen of voor subregio’s.

Uitvoeringsbesluit afwijkingsaanvragen goedgekeurd


Op vrijdag 10 februari keurde de Vlaamse Regering ook het uitvoeringsbesluit voor afwijkingsaanvragen in verband met regioconformiteit principieel goed. Dat besluit bepaalt dat de aanvragen voor een afwijking én de communicatie over de beslissing van de Vlaamse Regering, via het digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur verlopen.

Een bestaand intergemeentelijk samenwerkingsverband kan bij de Vlaamse Regering een gemotiveerde aanvraag tot afwijking indienen. Een deelnemende gemeente kan voorstellen dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband hiervoor initiatief neemt. De aanvraag zelf gaat uit van de algemene vergadering (bij een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging) of van de raad van bestuur (bij een projectvereniging). Gaat het om een nog op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband, dan wordt de aanvraag ondersteund door gemeenteraadsbeslissingen van de betrokken lokale besturen.

Peter Hautekiet