In deze halte vind je inspiratie over leiderschap en plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Het gebeurt al eens dat medewerkers afwezig zijn wegens arbeidsongeschiktheid: welke stappen kan je als bestuur zetten? En wat kan een retentiebeleid opleveren?

 

De impact van het nieuwe besluit Rechtspositieregeling op het opvolgen van je medewerkers

Mogelijkheden/kansen

1. Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers:

 

 • Statutaire medewerkers: deeltijdse werkhervatting ook tijdens ziektekrediet mogelijk, met aanrekening op ziektekrediet
 • Statutaire medewerkers personeelsleden : nieuw deeltijds verlof voor gedeeltelijke werkhervatting na afloop ziektekrediet, zonder geen aanrekening op ziektekrediet
 • Geen minimale deeltijdse werkhervatting opgelegd, maar volgens advies arbeidsarts én mogelijkheden werkgever
 • Geen beperking in tijd of in omvang prestaties van verlof voor gedeeltelijke werkhervatting
 • Deeltijds verlof voor gedeeltelijke werkhervatting statutaire medewerker: geen recht op volledig loon (gelijkschakeling statutaire en contractueel aangestelde medewerkers) 

2. Mogelijkheid om bepaalde niet-gewerkte tijd die dienstactiviteit is (bijv. langdurige arbeidsongeschiktheid, onbetaald verlof, thematische loopbaanonderbreking…) niet mee te tellen voor opbouw geldelijke anciënniteit, eindejaarstoelage, vakantiegeld publieke sector of vakantiedagen in publiekesector-regeling

3. Mogelijkheid om disponibiliteit aan 100% salaris te voorzien in RPR in te schrijven bij langdurige en ernstige ziekte (beslissing Medex)

Uitdagingen

1. Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers:

 

2.  Keuze afhankelijk van diverse overwegingen: gelijke behandeling statutair/ contractant, verschil tussen werken en niet-werken honoreren, gezinsvriendelijk beleid voeren, of kostprijs

 

3. Omgaan met grijs ziekteverzuim:

 • Procedures bij arbeidsongeschiktheid rond ziekte duidelijk bekend maken
 • Taken van leidinggevenden, HR en Welzijn duidelijk omschrijven
 • Preventief beleid uitwerken aan de hand van verzamelde data
 • Communicatie naar medewerkers

3. Hybride werken:

 • Beleid gedragen door organisatie, leidinggevenden en medewerkers 
 • Aandacht voor het belang van de organisatie en de klanten van de organisatie
 •  Welzijn op het werk
 • Connectie tussen organisatie en medewerkers en medewerkers onderling bewaken 
 • Voldoende hard- en software ter beschikking, inclusief de nodige opleidingen om ze te gebruiken

Leiderschap

Wat doe je als leidinggevende zelf en wat delegeer je naar medewerkers? De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer, maar wat betekent dat precies? Hoe zorg je ervoor dat gemeente en OCMW op een geïntegreerde manier aan personeelsbeleid doen? We reiken je de hand.

Praktijk informatie Gemeente Temse: Fusie, nieuwe manier van werken en nieuwe start voor alle leidinggevenden

# Bestuur
Lees meer

Schema met delegatiemogelijkheden volgens het Decreet Lokaal Bestuur

Wie bevoegd is, mag die bevoegdheid delegeren. Dat is het uitgangspunt, tenzij de wet het anders bepaalt. De VVSG screende de wet op wat niet gedelegeerd mag worden. Lees de nota. 

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid

Gemeente- en OCMW-personeel werken verregaand met elkaar samen, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor een beheersovereenkomst af. Het VVSG-model van beheersovereenkomst voor de gemeente- en OCMW-raad laat de aanstellende overheden en de algemeen directeur toe om gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.

Delegatiebeslissing rechtspositieregeling, organogram of personeelsformatie van raad naar uitvoerend orgaan

In dit voorbeeld beslist de raad om de rechtspositieregeling, het organogram of de personeelsformatie naar het schepencollege of het vast bureau te delegeren.

Het Nieuwe Teamwerken en jouw rol als leidinggevende

Dit kennisplatform gaat in op de vraag hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden om Het Nieuwe TeamWerken (HNTW) te doen slagen in hun werkcontext. Je vindt wetenschappelijke informatie, afgewisseld met inzichten uit de praktijk. Met inspirerende tools om HNTW aan te pakken.  Het kennisplatform is een samenwerking van de Vlerick Business School en de Arteveldehogeschool. 

Video's over leiderschap

Dagelijks personeelsbeheer

De gemeenteraad omschrijft wat ze verstaat onder ‘dagelijks personeelsbeheer’.  Dat verschilt vaak van bestuur tot bestuur: in een groot bestuur dekt dat een andere lading dan in een kleiner bestuur. Waar ligt de grens tussen dagelijks personeelsbeheer, aanstellingsbevoegdheid en individuele weddevaststelling?  Houdt het dagelijkse personeelsbeheer ook het budgethouderschap in, en waarom is deze vraag belangrijk? Ontdek het in deze nota.

Delegatiebesluit algemeen directeur kruiselingse delegatie

De algemeen directeur maakt een delegatiebesluit op als hij zijn bevoegdheden naar gemeente- en OCMW-personeel delegeert. In het VVSG-delegatiebesluit staan suggesties voor ambtelijke delegatie zoals dagelijks personeelsbeheer, aanwezigheid en notulering op het bijzonder comité voor de sociale dienst, handtekeningbevoegdheid en aanstellingsbevoegdheid.

Delegatiebeslissing organogram of personeelsformatie van uitvoerend orgaan naar algemeen directeur

In dit voorbeeld beslist het schepencollege of het vast bureau om het organogram of de personeelsformatie naar de algemeen directeur te delegeren.

Modern leiderschap ‘op afstand’ in (deze) crisistijden

De coronacrisis was een moeilijke tijd maar gaf thuis- en telewerk wereldwijd een boost. Ann Moreels beschrijft wat modern leidinggeven op afstand inhoudt.

Artikels over goed leiderschap

Geef je zelf training?

Maak gebruik van het materiaal over deze onderwerpen:

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 werkten medewerkers noodgedwongen thuis. Een aantal besturen deelden hun policy en andere nuttige documenten over thuis- en telewerk. Ondertussen speurden we naar websites met interessante tips.

Praktijk informatie Stad Brugge: iedereen@brugge.be, het multidisciplinaire digitaliseringstraject

# Bestuur
Lees meer

Structureel en occasioneel thuiswerk bij een  intercommunale

Bepalen van thuiswerkformule

Acerta lijstte enkele spelregels op om van thuiswerken een succes te maken.

Acht tips voor gezond en productief telewerken

Hoe hou je telewerken gezond én productief? Lees de tips op WerkwaarWerk.be, de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Stichting Innovatie & Arbeid.

In vijf stappen een visie op telewerken ontwikkelen

Lees de vijf stappen om een visie op telewerk te ontwikkelen op WerkwaarWerk.be, de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Stichting Innovatie & Arbeid.

Occasioneel thuiswerk bij lokale besturen

Hybride werkcultuur

Hoe pas je je organisatiecultuur aan, nu het werk het gebouw verlaten heeft? De Nederlandse bedrijfsanthropologe, Jitske Kramer, toont de mogelijkheden.

Dertien spelregels voor telewerken op maat van je onderneming

Lees de 13 tips voor een telewerkbeleid op maat op WerkwaarWerk.be, de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Stichting Innovatie & Arbeid.

Absenteïsme

Je spreekt van absenteïsme of ziekteverzuim als medewerkers geregeld zonder reden en met opzet afwezig zijn op het werk.

Leidraad terugkomgesprek De Panne

De personeelsdienst van De Panne maakte een korte leidraad voor het gesprek met de medewerker die na langdurige arbeidsongeschiktheid terug aan de slag gaat.

VVSG-handleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Welke stappen kan je nemen als je medewerker ziek wordt en ziek blijft? Is de regeling anders voor statutairen en contractanten? Hoe passen de federale en Vlaamse regels in elkaar? In deze nota gidst de VVSG je doorheen de mogelijkheden. Ze is geïnspireerd op de vele toepassingsvragen van lokale besturen in de afgelopen jaren.

Handelingskader re-integratie

Het sjabloon voor een handelingskader re-integratie van Diverscity geeft een houvast om de interne afspraken en spelregels voor re-integratie op een heldere manier neer te schrijven. De werkwijze kadert in de wetgeving van re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Dit werkdocument van Diverscity hoort bij het sjabloon van handelingskader re-integratie langdurig arbeidsongeschikte medewerkers in het bestuur te re-integreren. Met het handelingskader re-integratie werk je aan interne afspraken in de dienst. Met het re-integratieplan stel je een concreet re-integratietraject van een medewerker op.

Check-list re-integratietraject

In de check-list van 2021-2022 van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je goede praktijken van Belgische bedrijven om de re-integratie van langdurig zieke werknemers te vergemakkelijken. Er zijn vier checklists:  

 1. Voor de arbeidsongeschiktheid: risicopreventie
 2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden
 3. De effectieve re-integratie
 4. De communicatie tussen actoren bevorderen.

Elke checklist bestaat uit vragen, voorbeelden, adviezen en schrijfruimte om zelf aan de slag te gaan.

VOKA-handleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Het Vlaams netwerk van ondernemingen VOKA bracht in januari 2023 een Voka-wijzer uit over preventie en re-integratie van (langdurig) zieken.  Download de brochure.

Retentiebeleid

Nieuwe medewerkers aantrekken haalt niet veel uit als tegelijk competente medewerkers het bestuur verlaten. Een lokaal bestuur moet niet al haar energie in nieuwe aanwervingen steken: aan boord houden wie er al is, verdient minstens even veel aandacht.

Hoeilaart maakt werk van retentiebeleid

Retentiebeleid en organisatieontwikkeling gaan hand in hand in Hoeilaart. Lees het artikel dat in december 2021 in Lokaal verscheen.

Kennisgroep Personeelsbeleid

Heb je een vraag over het opvolgen van medewerkers? Stel je vraag op onze community van 850 collega-personeelsverantwoordelijken bij lokale besturen. 

Deelnemen aan de groep

Op zoek naar een ander thema?

Naar het HR Kompas