Auteur:

Gepubliceerd op: 28-04-2022

De bouw van een constructie of het uitvoeren van een ingedeelde inrichting of activiteit is meestal omgevingsvergunningsplicht. In noodsituaties, zoals de toestroom van ontheemden uit de Oekraiene, neemt de procedure om de nodige vergunningen te krijgen echter teveel tijd in beslag.

Het Vlaams parlement keurde daarom inmiddels regelgeving goed die bepaalt dat die omgevingsvergunning of melding niet vereist is als de voorgenomen handeling of die exploitatie bedoeld is voor de tijdelijke, gegroepeerde opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarbij moet er wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo geldt er géén vrijstelling voor realsaties in kwetsbaar gebied of in stads- of dorpszichten.

Ook voor het oprichten van schoollokalen ten behoeve van de opvang van ontheemden geld een tijdelijke vrijstelling van de vergunnings- of meldingsplicht, telkens onder voorwaarden. 

Al deze constructies of actitviteiten mogen slechts tijdelijk van aard zijn en achteraf woden verwijderd en opgeruimd, uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de tijdeljke bescherming.

Een instantie die zich op deze regeling wil beroepen moet dit voornemen ter kennis brengen aan de gemeente en de Vlaamse overheid (departement Omgeving). Zowel de gemeente als het departement maken het voornemen bekend op hun website.

Lees de tekst hier.

Xavier Buijs