Lokaal Sociaal Beleid in de meerjarenplanning

Volgens het Decreet Lokaal Sociaal Beleid (hoofdstuk 2) ontwikkelt het lokaal bestuur een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid. Dit gebeurt in samenwerking met lokale actoren en bevolking. Het Lokaal Sociaal Beleid krijgt een plaats in het strategische meerjarenplan van het lokale bestuur, binnen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het Lokaal Sociaal Beleid bevat beleidsdoelstellingen gevoed door de lokale noden, verschillend in ieder lokaal bestuur. Een sterke omgevingsanalyse en van participatie van kwetsbare burgers en alle relevante lokale actoren zijn noodzakelijk.

De Vlaamse overheid formuleert Vlaamse beleidsprioreiten om lokale besturen te ondersteunen een sterk Lokaal Sociaal Beleid uit te bouwen. Op basis van het Planlastendecreet zijn volgende beleidsprioriteiten naar voren geschoven voor de beleidscyclus 2020-2025. 

Meer info

Deelrapportagecodes BBC

  • WVG100           Lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid
  • WVG100/1       Een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid ontwikkelen, te verantwoorden binnen de meerjarenplanning
  • WVG100/11     Ouderenbeleidsparticipatie
  • WVG100/12     Participatie van mensen in armoede 
  • WVG100/2       Het overleg en de afstemming tussen de actoren bevorderen
  • WVG200           De lokale besturen maken werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming
  • WVG200/1       Een Sociaal Huis uitbouwen
  • WVG200/2       Een samenwerkingsverband ge├»ntegreerd breed onthaal realiseren