Auteur:

Gepubliceerd op: 11-04-2024

Het actieplan asbestafbouw 2023 is op 22 maart definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit plan bouwt voort op het plan van 2018 en streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Het asbestattest speelt een centrale rol, met nadruk op asbestveilige gebouwen en grotere aandacht voor de jeugd, inclusief nieuwe sectorprotocollen voor asbestveilige jeugdinfrastructuur en scholen.

Het vernieuwde plan behoudt veel van de acties uit 2018, maar voegt ook nieuwe toe om het te versterken. Belangrijke acties voor steden en gemeeten zijn onder meer:

 • Actie 2: Beschikbaar maken van luchtbeelden van asbestverdachte daken.
 • Actie 4: Streven naar asbestveilige gemeenten met een vernieuwing van de engagementen uit de asbestovereenkomst in de lokale Beleid- en Beheercyclus en het lokaal uitdragen van het asbestafbouwbeleid.
 • Actie 5: Asbestveilige woning als parameter bij woningkwaliteit, actualisatie van de woningkwaliteitswijzer
 • Actie 9: Risico’s van asbest in leegstaande gebouwen verminderen, bijvoorbeeld met sturende leegstandsheffing
 • Actie 10: (On)roerend erfgoed asbestveilig maken/conserveren
 • Actie 11: Vereenvoudigde inzameling van asbestcementafval voor particulieren (bronophalingen asbestcement, recyclagepark voor kleine hoeveelheden, ondersteuning met sensibiliserende brochures ...)
 • Actie 14: Integratie van het asbestthema bij lokale Woon- en Energieloketten en Energiehuizen voor laagdrempelig lokaal advies naar burgers. Gemeenten met lokaal renovatieloket met asbestexpertise verhogen.
 • Actie 22: Geactualiseerd beleidskader en regelgeving voor asbestafval, nood aan een werkbaar acceptatieproces op stortplaatsen
 • Actie 27: OVAM ondersteunt burgers en overheden als kenniscentrum asbest (opleidingen, leidraden, helpdesk, raamcontracten ...)
 • Actie 29: Protocol voor asbesthandhaving actualiseren voor een daadkrachtige handhaving (instrument asbestattest, ondersteuning lokale toezichthouders, versterken asbestkennis lokale politie, bereikbare toezichthouders bij steden en gemeenten voor meldingen ...) 

Het actieplan zet ook verder in op bestaande en nieuwe sectorprotocols:

 • asbestveilige landbouw 
 • asbestveilige natuurgebieden
 • asbestveilige scholen
 • asbestveilige lokale jeugdinfrastructuur
 • asbestveilige zorg

Overheden hebben de verplichting om tegen 2034 eenvoudig bereikbare risicovolle materialen met asbest te verwijderen uit hun gebouwen. Het actieplan ondersteunt dit met een ontzorgend instrumentarium voor overheidsgebouwen met het Facilitair Bedrijf als aankoopcentrale. Zo kunnen lokale en bovenlokale overheden al hun gebouwen op korte termijn voorzien van een asbestattest en geraken zij dankzij Vlaamse raamcontracten vlot en tijdig van risicovolle asbestmaterialen af.

Sara Coessens