Auteur:

Gepubliceerd op: 27-04-2022

Hier lees je wie recht heeft op het sociaal tarief en hoe dit toegepast wordt.

In principe is elke gerechtigde op het (equivalent) leefloon ook gerechtigd op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. De meeste categorieën krijgen dit recht automatisch door de kruising van gegevens uit de kruispuntbank sociale zekerheid (weliswaar vanaf de 1 ste dag van elk kwartaal).

Gezien de tijdelijk beschermde vluchtelingen uit Oekraïne behoren tot gerechtigden sociaal tarief categorie 1, heeft het gastgezin waarbij zij inwonen ook  recht op het sociaal tarief als residentiële klant. Echter, de specifieke code m.b.t. de gezinssamenstelling in het rijksregister om aan te duiden dat men niet tot hetzelfde gezin behoort (lees meer op Statuut Tijdelijk Ontheemde), zorgt ervoor dat dit recht niet automatisch kan worden toegekend.

Het is dus aan de klant, in casu het gastgezin, om dit recht aan te vragen bij de leverancier van gas-en elektriciteit.

De volgende stappen moeten gezet worden:

  • Nakijken of er al een bestaand recht op sociaal tarief is, dat automatisch wordt toegepast (geen info over papieren attest toepassing). Dit kan eenvoudig door te kijken op de tussentijdse factuur of via de klantenzone van de leverancier. Op de volgende web service kan de burger (de klant die op de factuur staat) zijn persoonlijke gegevens en recht op sociaal tarief ook nakijken via de FOD economie (enkel indien het sociaal tarief automatisch wordt toegepast).
  • Het OCMW kan een attest geven van het recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) of maatschappelijke integratie (leefloon) dienstig voor het sociaal tarief. Het enige model die hiervoor mag gebruikt worden en die de leveranciers mogen aanvaarden van de OCMW's staat hier. Uiteraard moeten de OCMW's dit nog aanpassen gezien de handtekeningsbevoegdheden. 

  • De klant die een leveringscontract heeft bij een energieleverancier vraagt een attest van gezinssamenstelling op. Dit kan eenvoudig via ‘mijn burgerprofiel’ online of via de stad of gemeente (online of persoonlijk)

  • De tijdelijk beschermde zal ook een attest van gezinssamenstelling moeten opvragen. Dit kan eenvoudig via ‘mijn burgerprofiel’ online of via de stad of gemeente (online of persoonlijk)
     
  • Deze 3 attesten moeten rechtstreeks aan de leverancier bezorgd worden met de vraag om het sociaal tarief toe te passen.


Hou er rekening mee dat het ook voor de leveranciers drukke tijden zijn, en dat dit mogelijks nog niet bij de volgende factuur zal in orde zijn. In elk geval zal het toegepast worden vanaf het begin van een kwartaal.  Het sociaal tarief wordt steeds toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin de beslissing valt dat een persoon tot een categorie behoort.

Het papieren attest en de stappen die gezet moeten worden vind je nog eens uitgebreid hier. 

 

Shirley Ovaere