Intensifieer investeringen in meerlaagse waterveiligheid om impact extreme neerslag te milderen
Beeld: Stad Sint-Niklaas

Auteur:

Gepubliceerd op: 17-07-2021

De recepten om het risico op wateroverlast te verminderen en om impact ervan te milderen zijn gekend. Extreme neerslag met rampzalige gevolgen zoals in de laatste dagen in de bekkens van de Maas en de Rijn, noopt tot intensifiëring van de inspanningen. 
 

3 P's

Meerlaagse waterveiligheid bestaat uit 3 P’s: Protectie, Preventie en Paraatheid. Protectie is het verlagen van de kans op wateroverlast door gecontroleerde overstromingsgebieden, gestuurde bufferbekkens, enzovoort. Door extra bufferbekkens te bouwen en door de sturing te verbeteren zijn nog winsten te halen. Met de drietrapsstrategie wordt ingezet op het maximaal vasthouden, infiltreren en bergen en op het gepaste moment doorvoeren van water.  

Preventie is het vermijden van bebouwing in waterrijke gebieden, het waterveilig bouwen, enzomeer. In de preventie speelt het ruimtelijk beleid een cruciale rol. Om de impact van extreme weerfenomenen te milderen kunnen we elke extra berging gebruiken. Die moeten we zoeken op publiek en privaat terrein. Ook kunnen ruimtes zoals recreatiezones, pleinen, natuurparken, sportterreinen, parkeerterreinen, weilanden worden ingericht om tijdelijk water te kunnen bergen. Deze terreinen worden dan multifunctioneel gebruikt.

Paraatheid staat voor de voorspellingssystemen, het verhogen van de kennis om proactief te handelen in het geval van watersnood, de noodplanning en de noodhulp. 
 

Samenwerking en Blue Deal

Meerlaagse waterveiligheid vraagt samenwerking en inspanningen van vele publieke en private actoren. De Vlaamse Waterweg combineert waterveiligheid, ruimte voor water en natuurontwikkeling in het sigmaplan. Verschillende waterloopbeheerders bouwen gestuurde bufferbekkens. De gemeenten voeren lokaal ruimtelijk beleid, waterbeleid en klimaatbeleid en bundelen visie en maatregelen in hemelwater – en droogteplannen en klimaatadaptatieplannen. Er zijn ook koppelkansen te vinden in de aanpak van wateroverlast en droogte.

Via de Blue Deal en het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt nu eenmalig een mooi pakket aan extra investeringsmiddelen (343 miljoen euro) voorzien voor het waterbeleid. Het zou goed zijn om ook nadien daar verder structureel op in te zetten en om daarbij zowel droogte als wateroverlast en mogelijke koppelkansen voldoende aandacht te blijven geven. 

Lees het uitgebreide standpunt van de VVSG over de Blue Deal met aandacht voor droogte en wateroverlast.
 

Meer info

Naar onze pagina's over waterbeleid en klimaatadaptatie

Christophe Claeys