Auteur:

Gepubliceerd op: 21-03-2022

De meeste Vlaamse lokale besturen zijn ten behoeve van de tweede pensioenpijler voor hun contractuele medewerkers momenteel volop bezig met de voorbereiding van de toetreding tot OFP Prolocus. Ze creëren hiermee een vervolg op de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Belfius Insurance en Ethias, maar door de verzekeraars werd opgezegd.

De pensioentoezegging aan de medewerkers bestaat uit een algemeen luik en een specifiek luik. De algemene bepalingen liggen vervat in het zogenaamde kaderreglement en gelden voor alle besturen die toetreden tot OFP Prolocus. De specifieke elementen waarover elk bestuur zelf kiest (met bv. de hoogte van de pensioentoezegging, de step rate of een aanvullen de toezegging) worden geregeld in het bijzonder pensioenreglement.

De VVSG en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over het kaderreglement, met kleine wijzigingen tegenover de tekst die de VVSG en OFP Prolocus eerder met het toetredingsdossier hebben verstuurd. Het akkoord betekent dat hierover lokaal niet meer moet worden onderhandeld. Alleen over de elementen van het bijzonder pensioenreglement is nog een protocol bestuur-vakbonden nodig na overleg binnen het bijzonder comité. Op 30 maart 2022 werd het akkoord ook formeel bekrachtigd binnen het Vlaamse Comité C1.

De belangrijkste verschillen van het kaderreglement in vergelijking met de vorige versie zijn de volgende:

  • Besturen die een step rate willen hanteren, respecteren bij het bepalen van de basistoezegging een maximale verhouding tussen de bijdragevoet op het loongedeelte tot het toepasselijke pensioenplafond (a%) en de bijdragevoet berekend op het loongedeelte daarboven (b%), waarbij b% nooit meer mag bedragen dan 4 keer a%.
  • De eventuele aanvullende pensioentoezegging wordt beperkt tot de aangeslotenen behorende tot de categorie van het VIA-personeel.
  • Voor bestaande pensioentoezeggingen, van kracht bij het lokaal bestuur op 1 januari 2022, gelden bovenstaande beperkingen niet. 
  • Het kaderreglement wordt afgesloten voor een periode van drie jaar en loopt uiterlijk af op 31 december 2024. In de loop van 2024 wordt het kaderreglement geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd.

Besturen die al een protocol hebben over de pensioentoezegging in het kader van de toetreding tot OFP Prolocus, kunnen gewoon doorgaan met hun besluitvorming. Ze hoeven de onderhandelingen niet te heropenen. Besturen waar nog geen definitief protocol is over de pensioentoezegging voor de toetreding tot OFP Prolocus, kunnen met dit akkoord de lokale onderhandelingen over de ingangsdatum, het bijdragepercentage en een eventuele inhaaltoelage wellicht zeer snel hervatten en afronden. Indien nodig kan hiervoor, in akkoord met de vakbonden, snel geschakeld worden om de deadline van 30 april 2022 te halen. Lees hier waarom de datum van 30 april 2022 zo belangrijk is.

De VVSG en OFP Prolocus zijn ervan overtuigd dat met dit akkoord niets nog de vorming van een pensioenfonds van en voor de Vlaamse lokale besturen in de weg staat.

Jan Leroy

Jan Leroy