Auteur:

Gepubliceerd op: 20-06-2023

De VVSG, de Union des Villes et Communes de Wallonie en Brulocalis, hebben een brief gestuurd naar de Eerste Minister, belast met overheidsopdrachten, om de bezorgdheid van lokale besturen te uiten over de wens van de regering om de huidige termijnen voor verificatie en betaling terug te brengen tot één verwerkingstijd van 30 dagen.

De voorgestelde wetswijziging heeft als doel de dubbele termijn (voor verificatie en betaling) af te schaffen, zodat er voortaan slechts één termijn (de behandelingstermijn) bestaat. Dat betekent dat zowel de verificatie als andere controles en de uitbetaling binnen 30 dagen moeten plaatsvinden. Als lokale besturen toch een verlenging willen van deze termijn, moeten ze een motivering opnemen in hun opdrachtdocumenten.

Volgens de VVSG is deze wetswijziging niet opportuun omdat:

  • 30 dagen niet voldoende zijn om de uitgevoerde werken/leveringen/diensten te controleren en te betalen;
  • Het aanvragen van een verlenging nog meer administratieve last met zich meebrengt;
  • Op deze manier worden de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten strenger dan die van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

De Commissie overheidsopdrachten heeft een alternatieve oplossing voorgesteld die in overeenstemming is met de Europese richtlijn 2011/7: de algemene uitvoeringsregels zouden aanbestedende instanties kunnen machtigen om in de opdrachtdocumenten een verificatietermijn van maximaal 30 dagen vast te leggen, gevolgd door een betalingstermijn van maximaal 30 dagen, zonder enige formaliteit. Hierdoor zou de motivering komen te vervallen.

Ondanks de adviezen van de Commissie voor overheidsopdrachten, constateren we na het lezen van de definitieve tekst van het voorontwerp dat deze adviezen niet zijn opgevolgd.

We volgen de verdere ontwikkelingen op de voet vanuit de VVSG. Houd zeker onze pagina over overheidsopdrachten in de gaten, waar we alle informatie verzamelen.

Assia Van Brandt