Auteur:

Gepubliceerd op: 14-02-2023

Het is zover! Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In het wetsontwerp worden een aantal zaken verplicht vanaf 1 september 2023 dus geen tijd voor getalm. Het opstellen van het noodzakelijke Koninklijk Besluit zal spoedig moeten volgen.

Wat is het doel van de wetswijziging?

Het doel van het nieuwe wetsontwerp is om meer transparantie te brengen in de verschillende overheidsopdrachten. De gegevensverzameling zal ook op een meer gestructureerde manier verlopen. De Federale Overheid wil onder andere een beter zicht krijgen op de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. Daarvoor voorziet de wet in enkele wijzigingen:

  • Breder gebruik elektronische platformen

    De wetgever wil eerst en vooral het verplicht gebruik van de elektronische platformen verbreden. Vanaf 1 september 2023 moet ook het indienen van offertes voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempel en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via het platform gebeuren.
     
  • Veralgemening aankondigingen

    Ten tweede voorziet de wet in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdrachten en een aanpak door middel van indicatoren. Er komt een vereenvoudigde aankondiging voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels. De bedoeling is ook hier het verhogen van de transparantie bij overheidsopdrachten.
Kerngegevens meedelen

Ook de aanbestedingstechniek van de raamovereenkomst komt aan bod. De aanbesteder moet jaarlijks een aantal kerngegevens overmaken: de totale waarde van vervolgopdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten.

Uitzonderingen voor opdrachten van beperkte waarde

Wat betreft de opdrachten met een waarde van minder dan € 30 000,00 exclusief btw is er een uitzondering. Hier zou geen verplichte aankondiging van gegunde opdracht nodig zijn. De aanbesteder zou wel elk jaar de totale waarde van de overheidsopdrachten van het voorafgaande jaar moeten bezorgen aan het aanspreekpunt.

Voor opdrachten onder € 3 000,00 zou dit niet van toepassing zijn. Dit zou een te grote administratieve last betekenen voor de aanbesteder.

 

Assia Van Brandt