Auteur:

Gepubliceerd op: 19-10-2022

Op 7 oktober 2022 keurde de Vlaamse regering, na adviezen van de Raad van state, definitief het besluit goed dat de datum regelt van de inwerkingtreding voor de retributies voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie (MO) en de datum van inwerkingtreding van de vierde pijler, het  het participatie- en netwerktraject van de inburgeraar.

 • op 1 januari 2023 start de vierde pijler, het participatie- en netwerktraject van de inburgeraar
 • op 1 september 2023 wordt de cursus Maatschappelijk Orientatie betalend voor bepaalde groepen van inburgeraars

Naast de regeling van de inwerkingtreding van deze twee elementen van het inburgeringstraject worden een aantal verfijningen en technische rechtzettingen van de reeds gewijzigde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid geregeld. Zo is de definitie van studeren verfijnd, wat belangrijk is om vrijstellingen voor de vierde pijler te bepalen.

Dit goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering kadert binnen de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. De VVSG vraagt alvast dat de lokale besturen in aanloop van de inwerkingtreding goed worden geïnformeerd over deze vierde pijler en de andere wijzigingen van het decreet met impact op het lokale beleid.

De vierde pijler kort samengevat
 

1. Doel

 • Doel:verbreding van het netwerk van inburgeraars door het verhogen van de maatschappelijke participatie
 • Verplicht voor wie niet werkt en niet studeert: 40 uren
 • Formele voorwaarden:
  • In Nederlandstalige context
  • Leidt tot participatie op sociaal vlak

 

2. Rol van de inburgeraar en Agentschappen van Integratie & Inburgering 

 • De inburgeraar is verantwoordelijk om geschikte participatie- en netwerkinitiatieven te vinden
 • De inburgeraar wordt bij zijn keuze voor één of meerdere initiatieven ondersteund door zijn trajectbegeleider bij het EVA  

 

3. Rol lokale besturen bij vierde pijler

Decreet

 • Voor het participatie- en netwerktraject zijn de lokale besturen een prioritaire partner.
 • Zij ontsluiten een aanbod dat aanwezig is in hun gemeente.
 • De rol van de lokale besturen binnen de vierde pijler sluit aan bij de decretale regierol integratiebeleid.
 • Lokale besturen hebben zicht op het relevante aanbod van lokale en bovenlokale actoren in hun gemeente.
 • Ze kunnen bij de afstemming van het aanbod intergemeentelijk samenwerken.
   

Wat kan je concreet doen?

 • Aanbod in kaart brengen
 • Aanbod creëren
 • Bijvoorbeeld het opzetten van een buddywerking
 • Bijvoorbeeld het organiseren van een praatgroep
 • Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de bib, cultuurcentra, sportclub, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, ...
   

Voordelen lokale regierol 

 • Organisaties bereiken meer nieuwkomers
 • Organisaties worden meer deskundig in het omgaan met nieuwkomers
 • Dit komt een brede doelgroep ten goede, ruimer dan de inburgeraar
 • Dit ondersteunt het lokale integratiebeleid

 

Sabine Van Cauwenberge