a

Auteur:

Gepubliceerd op: 08-06-2022

Op dinsdag 31 mei bespraken de verenigde parlementscommissies Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering & Onderwijs het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid. Het ontwerpdecreet werd aangenomen. Tijdens de bespreking van het decreet kwam ook de inwerkingtreding ter sprake voor de retributie NT2 en MO. De Vlaamse regering beloofde pas in 2023 hieraan uitvoering te geven.

Laatste wetgevende stappen

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering het inburgeringsbeleid op een aantal punten te wijzigen. 

NT2

Het  laatste ontwerp decreet bevat enkele nieuwe regels voor de hertekening van het vormingspakket NT2 (Nederlands als tweede taal) van het inburgeringstraject:

  • een test NT2 waarmee alle NT2-cursisten hetzelfde taalniveau A2 kunnen halen;
  • het invoeren van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding en -test;
  • een uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van de centra voor basiseducatie met opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2, in functie van het versterkte taalniveau na het inburgeringstraject.

MO: aantal vrijstellingen voor rechthebbende inburgeraars

Daarnaast werrden in het ontwerpdecreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid een aantal categorieën van rechthebbende (vrijwillige) inburgeraars opgenomen die vrijgesteld worden van de retributies voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie. Verplichte inburgeraars zijn ook verplicht om hun retributie te betalen. 

Wijzigingen pas van start in 2023 en niet op 1 september 2022

Tijdens de bespreking van het ontwerpdecreet vroegen zowel leden van de meerderheid als de oppositie om de inwerkingtreding aan de aanwezige bevoegde ministers Weyts en Somers niet te laten starten op 1 september maar pas in 2023.

Minister Weyts had oren naar de bezorgdheden en brak een lans voor "een geleidelijke invoering vanaf januari 2023".

De VVSG is alvast blij dat de retributie maar ook het participatie en netwerktraject (de zogenaamde vierde pijler) pas volgend jaar in werking zullen gaan. Zo is er tijd om aan de onduidelijkheden te werken. De VVSG pleit alvast dat de retributie voor MO en NT2 samen worden ingevoerd. 

Financiële compensatie voor extra kosten en werk voor lokale besturen?

De VVSG herhaalt haar vraag aan de Vlaamse regering dat deze de verieuwing van het inburgeringsdecreet  monitort en dat de lokale besturen conform het belfortprincipe voor extra kosten te compenseren.

Heel wat (verplichte) inburgeraars zullen bij de lokale besturen aankloppen als ze de retributie niet kunnen betalen. Dit zal naast de retributie ook extra capaciteit vergen om het sociaal onderzoek hierover te voeren en middelen om deze retributie te betalen. De piste om in ruil voor de retributie zinvol maatschappelijk werk te laten is een waardevol idee maar ook dit vergt personeel en middelen.

Wat de vierde pijler betreft, is de VVSG alvast blij dat Vlaanderen kijkt naar mogelijke financiële ondersteuning via Europese AMIF-middelen.

Sabine Van Cauwenberge